Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Temeljni raziskovalni program

Slovenske identitete v kontekstu evropskega in globalnega prostora

Temeljni raziskovalni program, ARRS, šifra P5-0174, P6-0187

Nosilec programa: Božidar Jezernik

Izvaja: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (raziskovalna skupina Etnologija pri Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) skupaj s Slovenskim etnografskim muzejem.

Obdobje izvajanja:2004-2009; 2010-2014; 2014-2020 
izvajanje programa je podaljšano do konca leta 2020.

Povzetek programa:

Program Slovenske identitete v kontekstu evropskega in globalnega prostora je logično nadaljevanje dosedanjega raziskovalnega dela RS. Je temeljni raziskovalni program, usmerjen tako v analitično globino kritičnega pretresa identitet kot v obravnavo raznolikosti načinov življenja v širših razsežnostih.

Temeljno izhodišče predlaganega programa je kritični premislek obdobja velikih sprememb, ki prehaja v novo fazo z vključevanjem Slovenije v evroatlantske povezave. Teoretsko se programska skupina naslanja na instrumentalistično kritiko oblikovanja etničnih in drugih identitet (Barth, Cohen, Anderson), sodobno kritično antropologijo (Marcus, Rabinow, Clifford), analizo transnacionalnih tokov (Appadurai, Hannerz, Friedman) in postkolonialistično ter postfeministično kritiko strokovne avtoritete (Asad, Rosaldo, Strathern), obenem pa izhaja iz zgodovinskih paradigem, ki so jih razvili raziskovalci na Filozofski fakulteti v preteklosti (komparativna in historiografska metodologija, urbana etnologija/antropologija, aplikativna etnologija/antropologija).

Etnološko in antropološko raziskovanje temelji na poglobljenem empiričnem (etnografskem) delu posameznih raziskovalcev na terenu, torej v realnih življenjskih situacijah, ni ga pa mogoče dokončati brez primerjav (tako v prostorskem kot v zgodovinskem in sistemskem smislu) in analiz ter sintez različnih vrst gradiva.

Izhodišče raziskovalnega programa so sodobni načini življenja v Sloveniji in primerjalno v nekaterih drugih delih sveta ter njihove perspektive ob integracijskih procesih. Pri tem ostaja temeljna pozornost namenjena podedovanim identitetam, tradiciji, ljudski kulturi – v nekaterih primerih tudi iz oddaljene preteklosti – in načinom življenja, prav tako pa bo v ospredju empirično preučevanje sodobnih procesov, kot so migracije, množični mediji, popularna kultura, ekomomsko-politični konteksti, aplikativna področja itd.

Pri preučevanju nekaterih pojavov sodobnega življenja bodo preučevalci prvič na Slovenskem preizkusili najsodobnejše metodološke napotke – npr. pri sledenju svetovnim kulturnim in gospodarskim tokovom s pristopom etnografskega preučevanja na več prizoriščih (multi-sited ethnography). Spoznanje, da so življenjski slogi in predstave, ki jih spremljajo, vedno znova izumljeni konstrukti, je danes standardno vedenje. Bolj od samega upoštevanja procesualnosti in začasnosti ter pogajanja o pomenu posameznih sestavin vsakdanjega življenja bo programsko skupino zanimalo, katerih zastarelih konceptov iz lastne tradicije vede ne smemo zavreči, če hočemo razumeti sodobno življenje.

Večji del raziskav bo vezan na slovenski prostor (tako v smislu preučevanja tradicionalnih kot sodobnih kultur in njihovih manifestacij), nekatere raziskave pa bodo posegle tudi v evropski (Sredozemlje, Alpe, srednja in vzhodna Evropa, še posebej prostor Balkana ter zahodna Evropa) in zunajevropski prostor (Afrika, Severna, Srednja in Južna Amerika, jugovzhodna Azija, Japonska). Poleg terenskih raziskav sodobnega življenja bodo nekateri raziskovalci in raziskovalke posegli/e še globoko v zgodovino, nekateri/e pa se bodo posvetili tudi teoretskim refleksijam lastne vede.

Zato so raziskovalni načrti posameznih raziskovalcev in raziskovalk na prvi pogled zelo raznoliki. Program, ki se osredinja okoli dinamike identitet, združuje temeljne raziskovalne tokove tako v regionalnem smislu (temeljne raziskave v slovenskih regijah in na posameznih izbranih mikrolokacijah v tujini) kot v historičnem (upoštevanje že zbranega gradiva in spoznanj naših predhodnikov) in sistemskem smislu (integracija tokov starega narodopisja in folkloristike s sodobnimi tokovi socialne/kulturne antropologije – ob upoštevanju sorodnih ved in usmeritev, kot na primer socialne/kulturne geografije, zgodovinopisja, sociologije, kulturnih raziskav, filozofije, ekonomije itd.).

Med glavnimi cilji programa je pridobivanje novih znanj in spoznanj o procesih konstrukcije in dekonstrukcije identitet, kot jih lahko opazujemo v okviru naravnega eksperimenta, ki se ves čas dogaja okoli nas. Bistvena specifika predloženega programa je priseganje na temeljno prvino naše raziskovalne tradicije, empirično delo v mikrokontekstih vsakdanjega življenja. Novost je v tehtnem premisleku samega (doslej nekritično sprejetega) pojma lokacije terenskega dela in nevprašljivega statusa empiričnih spoznanj. Prav modeli, ki izhajajo iz nedavne kritike etnografske avtoritete, prostora in odnosov moči, ponujajo temeljno prevrednotenje nekaterih ključnih teoretskih terminov, med katere sodi tudi na široko eksploatiran koncept identitete, z njim pa tudi kompleksi, kot so npr. nacionalna zavest, etnična pripadnost, generacijske, spolne in stanovske identifikacije itd. Šele bistven pretres temeljnih konceptov in kompleksnosti omogoča razumevanje iz njih izvirajočih konfliktov.

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki