Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Seznam zagovarjanih del

Doktorske disertacije

2017

1. BAJIČ, Blaž
        Poti tekačev na Ljubljanskem : doktorska disertacija / Blaž Bajič. - Ljubljana : [B. Bajič], 2017. - 278 str. ; 30 cm

Mentor Miha Kozorog, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 240-278. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija
796.422:572(497.4 Ljubljana) 316.74:796.422(497.4Ljubljana)(043.3)
ETN Diss 13448 BAJIČ B. Poti tekačev
COBISS.SI-ID 292894720

2.  BENO, Ana
       Primeri sodobnega ljudskega gledališča na Slovenskem : doktorska disertacija / Ana Vrtovec Beno. - Ljubljana : [A. Vrtovec Beno], 2017. - 248 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc, somentorica Lada Čale Feldman. - Bibliografija: str. 231-248. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija
792:39(497.4)"20"(043.3)
ETN Diss 13449 BENO A. Primeri
COBISS.SI-ID 293429760

 3.  ŠPELEC, Sara
       Aleksander I. Zedinitelj v slovenskem medijskem diskurzu (1918-1934) : doktorska disertacija / Sara Špelec. - Ljubljana : [S. Špelec], 2017. - 159 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 123-153. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.,študijski program Humanistika in družboslovje, področje Balkanski študiji
929 Karađorđević A.I, jugoslovanski kralj
ETN Diss 13395 ŠPELEC S. Aleksander I.
COBISS.SI-ID 64816226

2016

1. ARKO, Sara
     Antropologija v službi mednarodnih institucij : uporaba kulturnoantropoloških konceptov in dognanj v razvojnem sodelovanju : doktorska disertacija / Sara Arko. - Ljubljana : [S. Arko], 2016. - 258 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 218-258. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
061.27:316.72(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13289 ARKO S. Antropologija
COBISS.SI-ID 286779392

2. MLAKAR, Anja, 1986-
        Drugi v slovenski folklori : doktorska disertacija / Anja Mlakar. - Ljubljana : [A. Mlakar], 2016. - 293 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 257-293. - Izvleček ; Abstract: Otherness in slovene folklore. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija
398(043.3)
ETN Diss 13287 MLAKAR A. Drugi
COBISS.SI-ID 287334144

3. MOČNIK Vogelnik, Teja
        Predadolescenti iz Reteč : antropološka raziskava o inkulturaciji : doktorska disertacija / Teja Močnik Vogelnik. - Ljubljana : [T. Močnik Vogelnik], 2016. - 343 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Jože Hudales, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 220-343. - Izvleček ; Summary: Preadolescents in Reteče: an anthropological study in enculturation. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
316.72-053.2(497.4Reteče)(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13290 MOČNIK VOGELNIK T. Predadolescenti
COBISS.SI-ID 286657792

4. MOLIČNIK, Vesna
        Državni zbor Republike Slovenije kot reprezentacija in reifikacija demokracije : doktorska disertacija / Vesna Moličnik. - Ljubljana : [V. Moličnik], 2016. - 558 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 487-507. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.,študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija
321.7:39(497.4)(043.3)
ETN Diss 13288 MOLIČNIK V. Državni
COBISS.SI-ID 286801664

5. TURK Niskač, Barbara
        Med igro in delom : etnografska raziskava učenja v zgodnjem otroštvu : doktorska disertacija / Barbara Turk Niskač. - Ljubljana : [B. Turk Niskač], 2016. - 366 str. : ilust. ; 30 cm

Mentor Jože Hudales, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 327-366. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija
39:159.922.73(043.3)
ETN Diss 13285 TURK NISKAČ B. Med igro
COBISS.SI-ID 287279360

2015 

1. BATISTA, Eva
        Načini pripovedovanja o izkušnji druge svetovne vojne med Slovenci in argentinskimi Slovenci : doktorska disertacija / Eva Batista. - Ljubljana : [E. Batista], 2015. - 191 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 164-190. - Povzetek v angl. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
94(497.4)"1939/1945"
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13087 BATISTA E. Način
COBISS.SI-ID 57195618


 2. GORŠIČ, Matej, filolog
        Miti o osvoboditvi nebesnih luči v kalevalskem pesništvu : doktorska disertacija / Matej Goršič. - Ljubljana : [M. Goršič], 2015. - 326 str. ; 30 cm

Mentor Marko Terseglav. - Bibliografija: str. 288-307. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
398.22(0.034.2)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13222 GORŠIČ M. Miti
COBISS.SI-ID 283387136


 3. ROŽENBERGAR, Tanja
        Sodobne urbane kulture in muzeji - interpretacija urbanih vsebin v muzejih in muzejskih zbirkah : doktorska disertacija / Tanja Roženbergar. - Celje : [T. Roženbergar], 2015. - 238 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jnaez Bogataj, somentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 213-235. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
069:572(1-21)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13223 ROŽENBERGAR T. Sodobne
COBISS.SI-ID 60053090

 
4. SITAR, Polona
        Podobe vsakdanjega življenja slovenskih žensk po letu 1945 skozi vidike potrošnje : doktorska disertacija / Polona Sitar. - Ljubljana : [P. Sitar], 2015. - 313 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Rajko Muršič, somentorica Breda Luthar. - Bibliografija: f. 278-300. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija
572:305
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13179 SITAR P. Podobe
COBISS.SI-ID 60448866


2014

1. BUBLE Paškalin, Jelena, Glasbeni svet mladih na področju mesta Trogirja : od mediteranske glasbene tradicije do turbo-folka : doktorsko delo / Jelena Buble Paškalin. - Ljubljana : [J. Buble Paškalin], 2014. - 301 f. : ilustr., note ; 30 cm
   Mentor Svanibor Pettan, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 236-261. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija in kulturna antropologija
316.74:78(497.5)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13036 BUBLE PAŠKALIN J. Glasbeni
COBISS.SI-ID 56581730

2. KOROŠEC, Boštjan, etnolog, Turizem, modernizacija in kulturne spremembe v majevskih skupnostih ob jezeru Atitlán v Gvatemali : doktorska disertacija / Boštjan Korošec. - Ljubljana : [B. Korošec], 2014. - 193 str. : ilustr. ; 31 cm
   Mentor Zmago Šmitek, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 182-193. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija
39(728.1=827)(043.3) 338.48(728.1):39(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13033 KOROŠEC B. Turizem
COBISS.SI-ID 276382208

3. KVARTIČ, Ambrož, Sodobne povedke v Sloveniji : doktorska disertacija / Ambrož Kvartič. - Ljubljana : [A. Kvartič], 2014. - 272 f. : ilustr. ; 31 cm + 1 CD
   Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 238-272. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija
398(497.4)(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13034 KVARTIČ A. Sodobne
COBISS.SI-ID 276392704

4. MARINIČ, Dragica, Primerjalna analiza funkcioniranja mladinskih kulturnih centrov v severovzhodni Sloveniji : doktorska disertacija / Dragica Marinič. - Maribor : [D. Marinič], 2014. - 465 f. : ilustr. ; 30 cm
   Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 424-465. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
316.723-053.6(497.4-18)(043.3) 061.2-053.6(497.4-18)(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13080 MARINIČ D. Primerjalna
COBISS.SI-ID 279927296

5. PLETERSKI, Andrej, 1955-, Predkrščanski ideološki sistem verovanj in branje njegovih zapisov v prostor : (doktorska disertacija) / Andrej Pleterski. - Ljubljana : [A. Pleterski], 2014. - 361 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm
   Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 321-338. - Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
903/904:398(043.3) 257.7(043.3) 398(=16)(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13035 PLETERSKI A. Predkrščanski
COBISS.SI-ID 277515008

6. SIMETINGER, Tomaž, Historično-antropološka analiza plesne kulture na južnem Koroškem : doktorska disertacija / Tomaž Simetinger. - Ljubljana : [T. Simetinger], 2014. - 349 f. : ilustr. ; 31 cm
   Mentor Jože Hudales, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 322-349. - Povzerek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
394.3(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13090 SIMETINGER T. Historičnoantropološka
COBISS.SI-ID 57398114

7. STRAŽIŠAR, Urška, 1978-, Narava in kultura v vodnih krajinah : družbene rabe vode na Dugem otoku / Urška Stražišar. - Ljubljana : [U. Stražišar], 2014. - 201 f. : fotogr. ; 30 cm
Besedilo v slov. in hrv. -
   Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 186-198. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
316.7:556(497.5Dugi otok)(043.3)
ETN Diss 13097 STRAŽIŠAR U. Narava
COBISS.SI-ID 28039449


2013

1.LAMUT, Aleš, Kulturno antropološki in epidemiološki vidiki spolnih praks istospolno usmerjenih moških v Sloveniji v obdobju porasta spolno prenosljivih okužb : doktorska disertacija. - Ljubljana 2013. - XVI, 309 str. : ilustr. COBISS.SI-ID 268059904

2. TERCELJ Otorepec, Mojca, Regionalizacija in etnološko konservatorstvo : doktorska disertacija. - Ljubljana [2013]. - 257 f. : ilustr. COBISS.SI-ID 266678528

3. TRŠAR, Žiga, Kitajska borilna veščina Taijiquan s stališča antropologije telesa in kognicije : doktorska disertacija. - Ljubljana 2013. - 182 str. : ilustr. COBISS.SI-ID 270895104

4. VALIČ, Urša, "Latinski sestri": rabe diskurza o latinstvu pri oblikovanju nacionalne identitete in zavesti Romunov v luči mednarodnih odnosov med Romunijo in Italijo : doktorska disertacija. - Ljubljana 2013. - 250 f. : ilustr. ; COBISS.SI-ID 268119552

5. ŽUPEVC, Katarina, Spol kot ideologija : transseksualnost na Slovenskem : doktorska disertacija. - Ljubljana 2013. - 242 str.
COBISS.SI-ID 270050304

2012

1. KLAUS, Simona,Folklora v množičnih medijih na Slovenskem v obdobju od 1980 do 2010 : doktorska disertacija. - Ljubljana : [S. Klaus], 2012. - 298 str. : ilustr. COBISS.SI-ID 266617344

2. KOPRIVEC, Daša,Prisotnost in vrednotenje dediščine aleksandrink v življenju njihovih potomcev : doktorska disertacija.  Ljubljana : [D. Koprivec], 2012. - 135 f. : ilustr. COBISS.SI-ID 264159744

3. POLJAK Istenič, Saša,Šege ob delu : transformacija ritualnih praks in raziskovalni problemi : doktorska disertacija. Ljubljana : [S. Poljak Istenič], 2012. - 288 f. : ilustr. COBISS.SI-ID 262645760

4. STAREC, Saša Vsakodnevno delovanje zaposlenih v muzeju in njihova vloga pri ustvarjanju javne podobe muzeja : doktorska disertacija. Ljubljana : [S. Starec], 2012. - 250 f. COBISS.SI-ID 267875072

2011

1. KOLOINI, Borut. Obredno prelamljanje časa po taborniško : institucionalno vzpostavljanje nove urbane kulture mladih v Ajdovščini med letoma 1952 in 1967 : doktorska disertacija. Vipavski Križ : [B. Koloini], 2011. - 327 f. COBISS.SI-ID 262658048

2. LEDINEK Lozej, Špela. Stanovanjska kultura v Vipavski dolini : etnološki vidik razvoja in pomena kuhinje v 20. stoletju : doktorska disertacija. Nova Gorica : [Š. Ledinek Lozej], 2011. - 413 f. : ilustr. COBISS.SI-ID 33877293

3. LIPOVEC ČEBRON, Uršula. Izbrisani prebivalci brez zdravstvenega državljanstva : medicinsko-antropološka študija : doktorska disertacija. Ljubljana : [U. Lipovec Čebron], 2011. - 312 f. COBISS:SI-ID 258199808

4. ŠIMENC, Jana. Vidni in nevidni simptomi : alergije med družbenim, kulturnim in biološkim : doktorska disertacija. Ljubljana [J. Šimenc], 2011. - 239 f. : ilustr. COBISS.SI-ID 262247936

5. ŽAGAR Grgič, Janja. Osebni videz : izbira in komunikacija : doktorska disertacija. Ljubljana : [J. Žagar], 2011. 212 f. COBISS.SI-ID 261488896


2010

1. KRAVANJA, Boštjan.  Izkustveni svet : topografija interakcijskega prostora v turistični Šrilanki : doktorska disertacija. Ljubljana : [B. Kravanja], 2010. - 289 f. COBISS.SI-ID 252844288

2. LAMBERGER Khatib, Maja. Arabski klub v Sloveniji : prostor redefiniranja družbenih identifikacij : doktorska disertacija / Maja Lamberger Khatib. - Ljubljana : [M. Lamberger Khatib], 2010. - 369 str., 5 f. pril. COBISS:SI-ID 253078272 

3. PODJED, Dan. Perspektive in problemi participacije. etnografska analiza organizacijske kulture v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije : doktorska disertacija / Dan Podjed. - Ljubljana : [D. Podjed], 2010. - 288 f. : graf. prikaz COBISS:SI-ID 31766573


2009

1. FAKIN BAJEC, Jasna. Kulturna dediščina med tradicijo in inovacijo na Krasu : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Fakin Bajec], 2009. 312 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 250312448]

2. HROBAT, Katja. Ustno izročilo o krajini Krasa v mitološkem in arheološkem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Hrobat], 2009. 314 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40184930]

3. VESELIČ, Maja. Etnoreligiozne identifikacije med mladimi Huiji na severozahodu Kitajske : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Veselič], 2009. IV, 205 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 247840512]

4. VISOČNIK, Nataša. Hiša kot prostor identitete : oblikovanje bivalne kulture in percepcije telesnosti na Japonskem : primer mesto Kanazawa : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Visočnik], 2009. 229 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 247641088]

2008

1. GRAFENAUER BRATOŽ, Boža. Zelene površine v Mariboru : etnološki vidik : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Grafenauer Bratož], 2008. 216 f., [25] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 241599488]

2. JERMAN, Katja. Dve Gorici - eno mesto : konstrukcija urbanega : doktorska disertacija. Mengeš: [K. Jerman], 2008. 333 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 241989888]

3. KNIFIC, Bojan. Kostumiranje folklornih skupin : med historično pričevalnostjo in izkazovanjem istovetnosti : doktorska disertacija. Ljubljana:[B. Knific], 2008. 388 str. [COBISS.SI-ID 246001408]

2007

1. FERLEŽ, Jerneja. Bivalna kultura Mariborčanov v 19. in 20. stoletju : doktorska disertacija. Maribor: [J. Ferlež], 2007. 264 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 234090496]

2. KOZOROG, Miha. Turizem na Tolminskem med lokalnimi praksami in institucijami : problematika turistične destinacije v nastajanju : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Kozorog], 2007. 343 str. [COBISS.SI-ID 36599394]

3. TOPLAK, Kristina. Vpliv migracij na likovno ustvarjalnost - Slovenci v Argentini : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Toplak], 2007. 239 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27546413]

4. TROBIČ, Milan. Kontrabantarji in tihotapci : od konca 19. do sredine 20. stoletja : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Trobič], 2007. 217 f., ilustr.[COBISS.SI-ID 236601856]

2006

1. HABINC, Mateja. Posledice spreminjanja prazničnega koledarja v načinu življenja Brežičanov : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Habinc], 2006. 260 f. [COBISS.SI-ID 227507712]

2. KUŽNIK, Lea. Interaktivno učno okolje in muzeji za otroke : teoretski model in zasnova : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Kužnik], 2006. 234 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 231358976]

3. POGORELEC, Špela. Sečoveljske soline - antropološka interpretacija krajine od povojnega obdobja do danes : doktorska disertacija. Ljubljana: [Š. Pogorelec], 2006. 294 f., zvd. [COBISS.SI-ID 227457280]

4. SIMONIČ, Peter. Slovensko praznovanje državnosti v historičnoantropološki perspektivi : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Simonič], 2006. 263 f., [45] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 232444928] 

2005

1. REPIČ, Jaka. Migracijski procesi in konstruiranje ter oblikovanje transnacionalnih skupnosti in identifikacij med argentinskimi priseljenci v Evropi in slovenskimi priseljenci v Argentini : doktorska disertacija  -   Ljubljana : [J. Repič ], 2005. - 215 f. : ilustr. COBISS.SI-ID 225892096

2004

1. PUCONJA, Miran. Slovenski kmet na Cvenu : 1848-1945 : doktorska disertacija. - Ljubljana : [M. Puconja], 2004.  418 str. : ilustr. COBISS.SI-ID 214468864

2. HUDALES, Jože. Institucionalni in konceptualni razvoj etnologije v slovenskih muzejih : doktorska disertacija. Velenje : [J. Hudales], 2004.  297 f. COBISS.SI-ID 216537600

2003

1. PRIMOŽIČ, Tadeja. Trženje dediščine kot sestavina turističnega razvoja na loškem območju : doktorska disertacija. Žiri: [T. Primožič], 2002. II, 193 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 127857152]

2001

1. ROŽMAN, Irena. Spolno življenje in kultura rojstva na Dolenjskem od 2. polovice 19. stoletja do 2. svetovne vojne : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Rožman], 2001. 437 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 117635840]

2000
1. GAČNIK, Aleš. Človek z masko kot predmet etnološke muzeologije : doktorska disertacija. Ptuj: [A. Gačnik], 2000. VII, 356 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 110688512]


Posodobljeno: junij 2018
Uredila: Mihaela Hudelja

 

Nagrada OEIKA za najboljšo študentsko terensko fotografijo in za najboljši etnografski film v letu 2019_20


Komisija v sestavi Manca Filak, Žiga Goršek, Alenka Bartulović in Sarah... več »

Impresije epidemije


Se ti je življenje v zadnjih tednih obrnilo na glavo? Ali stalno pozablj... več »

Pedagoško in raziskovalno spremljanje sočasnega dogajanja v družbi ob epidemiji COVID-19 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL


  Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL smo se v času... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki