Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Zupaničeva knjižnica

Z »ZUPANIČEVO KNJIŽNICO« skušamo etnologi in etnologinje ter kulturni antropologi in antropologinje z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani povezati domače raziskovalne dejavnosti z dogajanji v stroki na tujem. Monografije in zborniki, ki jih predstavljamo, izpričujejo širok domet in vsebinsko raznolikost raziskovalnih in aplikativnih tematik.

Danes že lahko trdimo, da je zbirka postala mostišče med najaktualnejšim domačim in tujim dogajanjem v stroki ter skrbi za najvišjo možno raven izdajanja domačih etnoloških in antropoloških del. Seveda pa je treba vedeti, da trdnost mostu, ki ga postavlja 'Zupaničeva knjižnica', ni odvisna le od dobre volje in zamisli snovalcev zbirke, temveč tudi od zunanje podpore - Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo in Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete, ki so omogočili natis posameznih zvezkov iz zbirke.

 

Zupaničeva knjižnica 47


Anthropological Perspectives of Solidarity and Reciprocity
Ljubljana 2019, 228 str.

Edited by Peter Simonič

ISBN 978-961-06-0144-9

 

 

  Zupaničeva knjižnica 46

Helena Konda: Grafiti v Ljubljani. Zgodovina, grafitarji, mesto
Ljubljana 2017, 262 str.

Kazalo

ISBN 978-961-237-966-7
821.163.6-93-17.011.2(497.4Ljubljana)

Zupaničeva knjižnica 45:
Države praznujejo. Državni prazniki in skupnosti na
območju bivše Jugoslavije.

Ljubljana 2017, 315 str.   

Uredila: Božidar Jezernik in Ingrid Slavec Gradišnik

Kazalo
ISBN 978-961-237-965-0 
394.21(497.1)(082) 

 

 Zupaničeva knjižnica 44:
Collecting and Collections in Times of War or Political and Social Change: COMCOL Annual Conference, Celje 2014.

Ljubljana 2017, 262 str.

Uredila: Jože Hudales, Tanja Roženbergar

Kazalo
ISBN 978-961-237-943-8

 

 

Zupaničeva knjižnica 43:
Sounds of Attraction : Yugoslav and Post-Yugoslav Popular Music.

Ljubljana 2017, 232 str.

Edited by Miha Kozorog and Rajko Muršič

Kazalo

 ISBN 978-961-237-897-4

 

  

Zupaničeva knjižnica 42:
Ambrož Kvartič, Pa se je to res zgodilo? : sodobne povedke v Sloveniji.

Ljubljana 2017, 272 str.

Kazalo

ISBN 978-961-237-889-9

 

Zupaničeva knjižnica 41:
"Kar ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane." Vinko Moederndorfer - učitelj, politik in raziskovalec.
Ljubljana 2016, 395 str.

Uredila: Ingrid Slavec Gradišnik in Jože Hudales

Kazalo

ISBN 978-961-237-846-2

   Zupaničeva knjižnica 40:
Simona Klaus, Pa vse kar sem hotu, so ble dobre vile : folklora v oglasihmed letoma 1980 in 2011v Sloveniji.
Ljubljana 2014, 278 str.

Kazalo
ISBN 978-961-237-649-9
274063360
ISSN 1855-671X 
  Zupaničeva knjižnica 39:
Praznična večglasja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem
Ljubljana 2014, 250 str.

Glavna urednica: Ingrid Slavec Gradišnik

Kazalo
ISBN 978-961-237-632-1
ISSN 1855-671X 
  

Zupaničeva knjižnica 38:
Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem     
Ljubljana 2013, 254 str.

Glavni urednik: Božidar Jezernik

Kazalo 
ISBN 978-961-237-597-3
268496640
ISSN 1855-671X 

  Zupaničeva knjižnica 37:
Politika praznovanja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem.
Ljubljana 2013, 180 str.

Uredil: Božidar Jezernik
Sourednika:
Ingrid Slavec Gradišnik
Mitja Velikonja

Kazalo
ISBN 978-961-237-570-6
265970688
 

Zupaničeva knjižnica 36:
Antropološki vidiki načinov življenja v mestih.
Ljubljana 2012.
334 str.
Uredila: Jaka Repič in Jože Hudales
Kazalo

ISBN 978-961-237-563-8
26558268
 

  

Zupaničeva knjižnica 35:
Alenka Bartulović, "Nismo vaši!"
Antinacionalizem v povojnem Sarajevu. 

Ljubljana 2013, 450 str.

Kazalo
ISBN 978-961-237-552-2
264310272

 

Zupaničeva knjižnica 34:
Nataša Visočnik, Hiša kot prostor identitet. 

Ljubljana 2011.
264 str.

Kazalo

ISBN 978-961-237-473-0
259352320

 

Zupaničeva knjižnica 33:
Med prezentacijo in manipulacijo
Ljubljana 2010.
218 str.

Uredil: Božidar Jezernik
Kazalo

ISBN 978-961-237-391-7
253412864
 

V prispevkih, ki so nastali v okviru Teoretskega seminarja pri prof. Božidarju Jezerniku za študente podiplomskega študija na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, avtorji razmišljajo o vprašanjih, povezanih z muzejskimi prezentacijami in manipulacijami s prikazovano preteklostjo ter o možnostih prezentiranja sodobnih kulturnih pojavov, ki doslej še niso bili predmet muzejskih razstav. Knjiga vsebuje naslednja poglavja: Nacionalizacija preteklosti, Muzejske razstave med znanostjo in ideologijo, Nove težnje v muzeologiji in komunikativnost muzejev v sodobni družbi, Zapuščina imperija v muzejski zbirki, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Preteklost v muzejih, Razstavljeno telo, "Rasna spaka", Metelkova mesto in institucija muzeja ter Ulični muzej, odprta vrata Kult-ulice.

 
Zupaničeva knjižnica 32:
Niko Zupanič, njegovo delo, čas in prostor
Ljubljana 2009.
241 str.

Uredila: Rajko Muršič in Mihaela Hudelja
Kazalo

ISBN 978-961-237-367-2
251673088

Zbornik prikazuje življenje, znanstveno in tudi politično delovanje prof. dr. Nika Zupaniča, svetovno priznanega strokovnjaka za različne, a sorodne znanstvene vede. V svojih prispevkih so avtorji z različnimi strokovnimi pogledi predstavili in osvetlili njegovo znanstveno delo in številna področja raziskovanj, npr. etnologije, antropologije, arheologije, kulturne zgodovine in muzeologije, pa tudi njegovo zelo aktivno politično življenje, kjer je imel kar nekaj pomembnih funkcij. Poleg izredno plodnega znanstvenega opusa je treba poudariti njegovo osebnost. Bil je prvi profesor in utemeljitelj programa antropologije oziroma etnologije na Univerzi v Ljubljani ter ustanovitelj oziroma prvi ravnatelj Slovenskega etnografskega muzeja, urednik prve slovenske etnološke publikacije Etnolog. Po njem je poimenovana zbirka publikacij s področja etnologije in kulturne antropologije.

kulturna dediscina

Zupaničeva knjižnica 31:
Kulturna dediščina in identiteta
Ljubljana 2010.
352 str.

Uredil: Božidar Jezernik
Kazalo

ISBN 978-961-237-329-0
248286720

Industrijska revolucija je uveljavila spremembo kot edino stalnico modernega življenja. Sedanjost je postala sinonim za spremembe, preteklost pa stalnica, ki je ne more spremeniti nihče, niti bog. Postala je nekakšen otok stabilnosti in varnosti v nemirnem morju nenehnih sprememb. Zamišljena preteklost je imela pomembno vlogo pri oblikovanju nacionalnih identitet, saj je bila pripadnost določeni skupnosti praviloma definirana kot skupno posedovanje določene dediščine.
Dediščina je postala predmet tekmovanja, pogajanja in konflikta, različne družbene skupine so tako ohranjale in/ali pozabljale vsaka svojo dediščino, različna obdobja so prepoznavala različne elemente dediščine kot pomembne. V razvoju družbenih skupnosti je dediščina tako delovala kot »cokla zapuščine« ali kot »gonilna sila«.

 

Zupaničeva knjižnica 30:
Peter Simonič, Kaj si bo narod mislil?
Ritual slovenske državnosti.
Ljubljana 2009
346 str.

Kazalo

ISBN 978-961-237-349-8
250866432

Osamosvajanje Slovenije je sovpadalo z ekspanzijo neoliberalizma. Nova država je sprejela premise Zahoda in pol-perifernost. V javnosti se je mitologija tisočletnih sanj ( = narodno-emancipacijskih teženj) prežemala s pričakovanji evropske kapitalistične svobode, tehnološkega napredka, blagostanja in religiozne prenove. Na proslavah ob dnevu državnosti so slavili slovenske mislece in umetnike od 16. stoletja naprej ter sožitje narodov navznoter in navzven. Na oder so najprej postavili velikane naroda, torej zgodovino. A vrstile so se javne polemike med prvaki strank, kulturnimi kritiki, režiserji in obiskovalci/gledalci: o primernosti scenarija, o političnih govorih in podobnem. Po letu 2004 je kazalo, da je najbolje organizirati kar popevkarski večer. O ustreznosti odrenja slovenske države so vsako leto premišljevali v posebnem koordinacijskem odboru. Avtor je podrobno opisal in analiziral petnajst tranzicijskih proslav ob dnevu državnosti. Obravnava slovensko politično mitologijo in rituale najprej kot kulturnopolitični in antropološki problem, potem pa še kot menedžerski projekt.

 

Zupaničeva knjižnica 29:
Miha Kozorog, Antropologija turistične destinacije v nastajanju.
Ljubljana 2009
258 str.

Kazalo

ISBN 978-961-237-342-9
249232640

V kritično zastavljeni etnografski študiji avtor turizem na Tolminskem obravnava kot diskurz, ki akterje legitimira pri vključevanju v družbene odnose. Lokalni turizem avtor osvetli v zgodovinskem, institucionalnem in ljudskem kontekstu. Avtor predstavi zgodovino turizma v Zgornjem Posočju ter njegovo institucionalizacijo okoli leta 2000. Avtor pokaže, da je institucionalizacijo lokalnega turizma v pretežni meri vodil ekonomski diskurz, pri čemer so vključeni akterji zanemarili družbeno-kulturni kontekst sodobnih turističnih pobud na Tolminskem. Posebej ga v tem kontekstu zanima mladinski turizem vezan na glasbene festivale v Tolminu.
Študija je zasnovana na paradigmah antropologije turizma in antropologije prostora. Avtor vpelje nove raziskovalne teme v antropologijo turizma, in sicer predvsem takšne, ki zadevajo nastajanje novih turističnih destinacij v sodobnem svetu, njihovo oglaševanje ter identifikacijske procese lokalnih prebivalcev v povezavi z oglaševanjem krajev na globalnem prizorišču. 

Zupaničeva knjižnica 28:
MESS and RAMSES II, Mediterranean Summer School, vol. 7.
Ljubljana 2008.
422 str.

Edited by Jaka Repič, Alenka Bartulović and
Katarina Sajovic Altshul
Kazalo

ISBN 978-961-237-279-8
244171008

Tokratni zbornik je že sedmi po vrsti ter vključuje tematsko raznolike prispevke. V prvem delu zbornik obravnava razmerja med politiko, državo in religijo v jugovzhodni Evropi. Članki zgodovinsko in antropološko obravnavajo balkanski nacionalizem in identitetne politike, odnos med pravoslavno religijo in srbsko nacionalnostjo, oživitev religioznih skupnosti v Albaniji, pomen religioznih prostorov v Makedoniji, konflikte in vojne v bivši Jugoslaviji ter kulturni vidik v diskurzih o Balkanu. Drugi del zbornika obravnava posocializem v Evropi in sicer diskurze o neoliberalizmu v osrednji Evropi ter pojavu nostalgije, ki se odraža v socialnem spominu na socializem v Jugoslaviji. Tretji del je posvečen migracijam v južni Evropi in sicer obravnava begunce ter delavske migrante iz Bosne in Hercegovine in Hrvaške na Švedskem, transnacionalne migracije med Argetnino in Slovenijo, ter tihotapljene migrantov preko gibraltarske ožine v Španijo. Naslednji del v ospredje postavlja konstrukcije in reprezentacije identitet v različnih nacionalnih, turističnih, urbanih in celo muzejskih kontekstih. Temu sledi poglavje, ki z arheološkega in zgodovinskega vidika obravnava poreklo in identiteto Slovanov. V šestem delu avtorji obravnavajo antropološke perspektive spremljanja biotske raznovrstnosti ter diskurze o naravi, ekologiji in okolju. Zadnji tematski sklop je namenjen obravnavi spola in položaja žensk v antični Grčiji in v kontekstu sodobnega ameriškega imperializma in islamizma na Bližnjem vzhodu.


Zupaničeva knjižnica 27:
Jože Hudales, Slovenski muzeji in etnologija : od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja.
Ljubljana 2008.
311 str.

Kazalo

ISBN 978-961-237-273-6
243569664
 

Monografija kljub naslovu v marsičem izpolnjuje potrebe po kritičnem premisleku o razvoju in stanju muzejske teorije in prakse v (vseh) slovenskih muzejih. Že v uvodu avtor razkriva presenetljivo dejstvo, da je (bila) preteklost slovenskih muzejev in muzejske misli v "precejšni meri nenapisana", čeprav so muzeji tudi pri nas ena tistih institucionalnih pridobitev modernega obdobja, ki so odigrali izjemno pomembno vlogo v
oblikovanju nacionalnih identitet in modernega svetovnega nazora.

prostori soocanja 

Zupaničeva knjižnica 26:
Prostori soočanja in srečevanja : spominski zbornik za Boruta Brumna.
Ljubljana, 2008.
287 str.

Urednika Rajko Muršič in Katja Hrobat.
Kazalo
ISBN 978-961-237-266-8
243084032 

Zbornik prinaša prispevke osemnajstih avtorjev, ki so sodelovali na spominskem simpoziju 'Borut Brumen - etnolog in mirovnik' v Šalovcih leta 2006. Prispevki so s področja muzeologije, urbane antropologije, evropske etnologije in antropologije, migracij in politične antropologije, etnologije Afrike, antropologije identitete, raziskav Prekmurja in Istre, medkulturnih komunikacij, mirovništva, aktivizma.                                                       

 space and time

Zupaničeva knjižnica 25:
Space and Time in Europe: East and West,
Past and Present.
Ljubljana 2008.
387 str.

Edited by Mirjam Mencej.

Kazalo
ISBN 987-961-237-248-4
240400896

V zborniku je objavljenih 21 prispevkov, ki so bili predstavljeni na mednarodni interdisciplinarni konferenci "Koncept prostora in časa v evropski folklori", ki ga je organiziral Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo septembra 2007. Strokovnjaki z različnih disciplin: folkloristike, etnologije, kozmologije, arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, filologije in lingvistike v njem predstavljajo raziskave s področja ljudskih običajev in ritualov, povedk in pravljic, praks ustoličevanja v srednjem veku, vzorcev naselitve v prostoru, jezika in literarnih zapisov, ki pričajo o tradicijskem evropskem pogledu na svet oziroma mitoloških predstavah o prostoru in času nekoč in danes. 

 krozere 

Zupaničeva knjižnica 24:
Uršula Lipovec Čebron, Krožere zdravja in bolezni: Tradicionalna in komplementarne medicine v Istri.
Ljubljana 2008.
218 str.

Kazalo
ISBN 978-961-237-246-0
240004864

Knjiga Krožere zdravja in bolezni: tradicionalna in komplementarne medicine v Istri govori o krožerah ali križiščih v Istri: o prostorih srečevanja med zdravjem in boleznijo, kot jo razumejo tradicionalna in komplementarne medicine na istrskem polotoku. V začetnih poglavjih so predstavljena raziskovalna področja medicinske antropologije, njene zgodnje usmeritve in sodobni pristopi, obenem pa tudi raziskave zdravja, bolezni in zdravljenja na slovenskih tleh. V nadaljevanju se delo loteva zgodovinske analize istrskega zdravstva, zdravstvenih institucij in politik ter vloge tradicionalnih zdravilcev od srednjega veka dalje. Jedro knjige predstavlja analiza značilnosti tradicionalnih in komplementarnih medicin ter njunega odnosa, kot ga razkriva večletna etnografska raziskava med istrskimi tradicionalnimi zdravilkami in komplementarnimi terapevti. Avtorica tradicionalno in komplementarne medicine opazuje kot sisteme simbolnih pomenov, ki imajo lastno logiko, lastne teorije o telesu, o vzrokih bolezni in o klasifikacijah bolezenskih motenj kot tudi specifične diagnostične in terapevtske prakse, ki jih ni mogoče preprosto prevajati v sistem uradne medicine in preverjati (le) po njenih standardih.

Zupaničeva knjižnica 23:
Boštjan Kravanja, Sveti svet : Topografija religioznega prostora na primeru Breginjskega kota.
Ljubljana 2007.
277 strani.

Kazalo
ISBN 978-961-237-224-8
237395456


Knjiga Sveti svet je historična raziskava svetega prostora in različnih mitoloških ter religioznih sistemov na primeru obmejnega območja severovzhodne Slovenije. Sveti prostor obravnava procesualno in ga umešča v širše naselitvene ter upravnopolitične vzorce, sicer pa temeljno obravnava dinamiko prepleta med krščansko ideologijo in predkrščanskimi idejami o zgradbi sveta tako, da empirično izhaja iz pokrajine in prostora kot celote in da rezultate historične raziskave postavlja v sodobni čas, ko se prostor osmišlja na novo. 

 

Zupaničeva knjižnica 22:
Špela Kalčić, "Nisem jaz Barbika" : oblačilne prakse, islam in identitetni procesi  med Bošnjaki v Sloveniji.
Ljubljana 2007.
315 strani.

Kazalo
ISBN 978-961-237-223-1
236902912

 

 Places of Encounter

Zupaničeva knjižnica 21:
Places of Encounter : In memoriam Borut Brumen.
Ljubljana 2007.
333 strani.

Uredila Rajko Muršič in Jaka Repič.
Kazalo
ISBN 978-961-237-208-8

Zbornik besedil v spomin na preminulega etnologa oz. kulturnega antropologa Boruta Brumna prinaša besedila, ki so mu jih posvetili njegovi najbližji sodelavci, prijatelji in kolegi. Prostori soočanja, kot sta ga naslovila urednika po spominskem simpoziju, ki so ga priredili leta 2006, so obenem tudi prostori srečevanja, v katerih so nastajale različne izkušnje iskanja, premisleka, upora, drugačnosti in zvedavosti ter zgodbe, ki jih je znal tako vešče pripovedovati Borut Brumen.
Borutovi sodelavci so povabili k sodelovanju etnologe, antropologe in druge družboslovne sopotnike, ki so prispevali besedila za zbornik, s katerim se poklanjajo spominu svojega kolega in prijatelja. Zato so vsi prispevki napisani z osebno noto, ki bralca ali bralke ne more pustiti ravnodušnega ali ravnodušne, obenem pa predstavljajo sam vrh njihovega dosedanjega znanstvenega delovanja. Večina besedil odseva tudi socialno-kritično noto, ki je zaznamovala javno življenje pokojnega Boruta Brumna.
V zborniku, ki sta ga uredila Rajko Muršič in Jaka Repič, sodelujejo Andre Gingrich, Christian Giordano, Božidar Jezernik, Cathie Carmichael, Christian Promitzer, Thomas K. Schippers, Rudi Rizman, Rajko Muršič, Ildiko Erdei, Thomas Fillitz, Georg Klute, Henk Driessen, Monica Martínez Mauri, Elke Mader, Zmago Šmitek, Jaka Repič, Jasna Čapo Žmegač, Ulrike Davis-Sulikowski, Peter Meurkens in Aleksandar Bošković.

  

Zupaničeva knjižnica 20:
Europe and its Other: Notes on the Balkans.
Ljubljana 2007.
226 strani. 


Uredili Božidar Jezernik, Rajko Muršič in Alenka Bartulović.
Kazalo
ISBN 978-961-237-204-0

Zupaničeva knjižnica 19:
Jaka Repič, Po sledovih korenin:
transnacionalne migracije med Argentino
in Evropo.
Ljubljana 2006.
217 strani.

Kazalo
ISBN-978-961-237-190-6     Vsebina  
Dostop do knjige

 

Zupaničeva knjižnica 18:
Mirjam Mencej, Coprnice so me nosile : raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja.
Ljubljana 2006.
322 strani.
 
Kazalo
ISBN-10961-237-173-3-9
ISBN-13-978-961-237-17     Vsebina

 

Županičeva knjižnica 17:
"Zakaj pri nas žive Cigani in ne Romi". Narativne podobe Ciganov/Romov.
Ljubljana 2006.
298 strani.

Uredil: Božidar Jezernik.
Kazalo
ISBN 961-237-156-3     Vsebina  

Županičeva knjižnica 16:
Ethnography of Protected Areas. Endangered Habitats - Endangered Cultures
Ljubljana 2006.
245 str.

Uredil: Peter Simonič.
Kazalo
ISBN 961-237-150-4     Vsebina  

Županičeva knjižnica 15:
Post- Yugoslav Lifeworlds. Between Tradition and Modernity.
Ljubljana 2005.
207 strani.
 
Uredila: Zmago Šmitek in/and Aneta Svetieva
Kazalo
ISBN 961-237-146-6     Vsebina  
 

Županičeva knjižnica 14:
Dediščina v rokah stroke
Ljubljana 2005.
238 strani.

Uredila: Jože Hudales in Nataša Visočnik.
Kazalo
ISBN 961-237-129-6     Vsebina


Županičeva knjižnica 13:
MESS: Mediterranean Ethnological Summer
School, Vol. 6. Piran/Pirano,
Slovenia 2003 and 2004
Ljubljana 2005.
202 strani.

Uredila: Boštjan Kravanja and Matej Vranješ.
Kazalo
ISBN: 961-237-121-0     Vsebina
 

Županičeva knjižnica 12:
Dediščina v očeh znanosti.
Ljubljana 2005.
230 strani.

Uredila: Jože Hudales in Nataša Visočnik.
Kazalo
ISBN: 961-237-123-7     Vsebina


 

Županičeva knjižnica 11:
Mateja Habinc, Rožmarin za spomin: o spominskih predmetih in njihovem shranjevanju.
Ljubljana 2004.
150 strani.

Kazalo
ISBN: 961237110-5     Vsebina

  

Županičeva knjižnica 10:
MESS: Mediterranean Ethnological Summer School, Vol. 5.
Piran/Pirano, Slovenia 2001 and 2002
Ljubljana 2003.
243 strani.

Uredila: Rajko Muršič, Irena Weber.

Kazalo
ISBN: 961-237-071-0     Vsebina 

 


Županičeva knjižnica 9:
Vladimir N. Toporov, Predzgodovina književnosti pri Slovanih. Poskus rekonstrukcije (Uvod v preučevanje zgodovine slovanskih književnosti).
Ljubljana 2002.
158 strani.

Kazalo
ISBN 961-237-027-3     Vsebina 

  Županičeva knjižnica 8:
Besede terorja: Medijska podoba terorizma in nasilja.
Ljubljana 2002. 243 strani.

Uredil: Božidar Jezernik
Kazalo
ISBN 961-273-033-8      Vsebina 

   

Županičeva knjižnica 7:
MESS: Mediterranean Ethnological Summer  School, Vol. 4.
Ljubljana 2002. 244 strani.

Uredila: Irena Weber in Bojan Baskar.
Kazalo
ISBN 961-273-02-4-5     Vsebina 

 

Županičeva knjižnica 6:
Mirjam Mencej, Gospodar volkov v slovanski mitologiji.
Ljubljana 2001 (izšlo 2002).
331 strani.

Kazalo
ISBN 961-227-095-3     Vsebina

  

Županičeva knjižnica 5:
Zemljevidi časa/Maps of Time: Zbornik ob 60. Obletnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.
Ljubljana 2001.
243 strani.
Uredila: Zmago Šmitek in Borut Brumen. 

Kazalo

ISBN 961-227-095-3Vsebina  

 
Županičeva knjižnica 4:
Kolesar s Filozofske. Zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka
Ljubljana 2000.
300 strani

Uredili: Janez Bogataj, Borut Brumen, Vito Hazler, Ingrid Slavec Gradišnik, Zmago Šmitek.
Kazalo
ISBN 961-227-065-1     Vsebina 

 

 

Županičeva knjižnica 3:
Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and Eastern European Post-Communist Countries.
Etnološka stičišča 9 / Ethnological Contacts 9 / Zbieżności etnologiczne 9.
Ljubljana 1999.  156 strani.

Urednika: Rajko Muršič in Borut Brumen
Kazalo
ISBN 961-6200-95-X     Vsebina

  

Županičeva knjižnica 2:
Urban Symbolism and Rituals: Proceedings of the International Symposium, Organised by the Commission on Urban Anthropology IUAES.
Ljubljana, June 23-25, 1997. Ljubljana, 1999.
224 str.
 
Uredil: Božidar Jezernik
Kazalo
ISBN 961-6200-96-8     Vsebina

  

Županičeva knjižnica 1:
MESS: Mediterranean Ethnological Summer School, Vol. 3.
Piran/Pirano, Slovenija 1997 and 1998.
Ljubljana 1999.
307 strani.

Uredila: Zmago Šmitek in Rajko Muršič
Kazalo
ISBN 961-6200-93-3     Vsebina


 

     

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki