Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi

Druga stopnja - CREOLE

Evropski skupni magisterij iz socialne in kulturne antropologije
KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi 

 

CREOLE - Cultural Differences and Transnational Processes

 A European Joint MA Programme in  
Social and Cultural Anthropology

 

Predstavitveni zbornik drugostopenjskega študijskega programa CREOLE. 

Opis programa s strani glavnega koordinatorja dr. Thomasa Fillitza, Univerza na Dunaju.

Koordinator programa Creole na Univerzi v Ljubljani je izr. prof. dr. Jaka Repič, asistentka za izvedbo programa pa Ana Svetel.

Predstavitev

Program CREOLE je prvi skupni evropski program na področju socialne/kulturne antropologije in je zasnovan kot temelj nadaljnjega skupnega evropskega razvoja vede. Eden glavnih namenov predloženega skupnega programa je utrditev obstoječega meduniverzitetnega sodelovanja pri izmenjavi študentov in učiteljev ter skupni dvig ravni izobraževanja na socialnoantropološkem področju.

Program CREOLE nadgrajuje znanja, veščine in kompetence, ki jih študentje in študentke pridobijo na prvi stopnji študija, ter usposablja diplomante in diplomantke za samostojno raziskovalno, aplikativno in razvojno delo ter jim omogoča vpis na doktorski študij v okviru Evropske unije in tudi drugod po svetu. Nadaljevanje študija na doktorski stopnji je po uspešno zaključenem programu CREOLE zaradi vzajemnega priznavanja skupne diplome še dodatno olajšano v državah, iz katerih so partnerske institucije v programu:

Avstrija, Univerza na Dunaju (Universität Wien), Oddelek za socialno in kulturno antropologijo (Institut für Kultur- und Sozialanthropologie).

Francija, Univerza Lumière Lyon II (Université Lumière Lyon II), Fakulteta za antropologijo in sociologijo, Oddelek za antropologijo.

Irska, Irska nacionalna univerza Maynooth (National University of Ireland – Maynooth), Oddelek za socialno antropologijo (Department of Social Anthropology).

Poljska, Univerza Adama Mickiewicza, Poznan (Adam Mickiewicz University in Poznan), Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Department of Ethnology and Cultural Anthropology).

Španija, Avtonomna univerza Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona), Oddelek za socialno in kulturno antorpologijo (El Departamento de Antropología Social y Cultural; stran v angleščini).

Švedska, Univerza v Stockholmu (
Stockholms Universitet), Oddelek za socialno antropologijo (Socialantropologiska institutionen).*

* Oddelek za socialno antropologijo Univerze v Stockholmu je septembra 2018 v skladu s konzorcijsko pogodbo obvestil partnerske oddelke, da s študijskim letom 2019-2020 ne bo več sodeloval v izvedbi skupnega programa Creole/Kreol. Ker so postopki uveljavljanja sprememb skupnega programa nekoliko daljši, ostaja predstavitveni zbornik programa nespremenjen, na tem mestu pa obveščamo študente in študentke, da od študijskega leta 2019-20 izmenjave z Univerzo v Stockholmu ne bo več.

Švica, Univerza v Bernu (Universität Bern), Oddelek za socialno antropologijo (Department of Social Anthropology).

 

Tri osrednje teme programa CREOLE so transnacionalni procesi, kulturna raznolikost in sodobne oblike identitet. V okviru teh tem bodo študenti in študentke poglabljali znanje o novih identitetah, materialni kulturi in potrošništvu ter o vizualni in popularni kulturi. To so stebri in skupne točke sodobnih usmeritev na vseh omenjenih oddelkih, na katerih delujejo nekateri vodilni evropski socialni/kulturni antropologi in antropologinje na omenjenih področjih.

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj programa CREOLE je posredovanje nadstandardnih znanj z razvejanega področja socialne in kulturne antropologije ter etnologije tako slovenskim kot tudi ostalim evropskim in neevropskim študentom.
Program drugostopenjskega univerzitetnega študija CREOLE vodijo habilitirani nosilci in izvajalci z najbolj kakovostnih evropskih antropoloških in etnoloških univerzitetnih oddelkov, ki svoje pedagoško delo povezujejo s temeljnim in aplikativnim raziskovalnim delom tako v nacionalnem kot mednarodnem okviru.

Dodaten cilj programa je izboljšanje sodelovanja med evropskimi antropološkimi oziroma etnološkimi institucijami ter nadgradnja izmenjave učiteljskega kadra ter študentov in študentk v okviru sodelujočih institucij. Program namreč omogoča študij na najmanj dveh partnerskih institucijah.

Posebnost programa CREOLE so tematski moduli, s katerimi se študentje in študentke na katerikoli od partnerskih institucij usmerijo na naslednja tematska področja: Nove identitete, Materialna kultura in potrošništvo ter Vizualna in popularna kultura.

Teme v okviru modula Nove identitete so:
- kulturna raznolikost;
- transnacionalnost;
- postkolonializem;
- nacionalizem;
- multikulturalizem;
- medkulturna komunikacija;
- migracije;
- etničnost;
- spol in spolnost;
- globalne mreže in lokalnost;
- koncepti univerzalnih človekovih pravic.

Teme v okviru modula Materialna kultura in potrošništvo so:
- muzej kot prostor zbiranja materialnega gradiva;
- materialna kultura in družbena reprezentacija;
- prispevek muzejev k raziskavam socialne in kulturne antropologije;
- vidiki zbiranja in razstavljanja materialne kulture;
- prostorski koncepti;
- regionalnost;
- globalno potrošništvo in multikulturnost.

Teme v okviru modula Vizualna in popularna kultura so:
- procesi globalizacije;
- pomen vizualnih podob v vsakdanjem življenju;
- vizualna antropologija (raziskave filmov, fotografskega gradiva itd.)
  dokumentarna filmska produkcija (metode in tehnike snemanja in
  obdelave gradiva);
- popularna kultura v sodobnem svetu;
- telo in gibanje.

Temeljni cilj teh modulov je poglobitev znanja na področju ključnih sodobnih tem v evropski socialni/kulturni antropologiji, ki sočasno prispevajo tudi k razumevanju in konstrukciji skupne evropske identitete.

Trajanje in kreditno ovrednotenje programa

Drugostopenjski skupni mednarodni univerzitetni študijski program CREOLE traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program nima smeri, obsega pa tri tematske module.

Način izvajanja študija

Študij poteka tako, da vsak študent ali študentka študira vsaj dva semestra na partnerskih oddelkih in napiše magistrsko delo pod skupnim somentorstvom profesorjev z matične in gostiteljske institucije.

Mobilnost, ki temelji na programu Erasmus, lahko izvedejo na dva načina: po prvi inačici semester obiskujejo na matični univerzi, v drugem in tretjem semestru lahko študirajo na eni ali zaporedno dveh partnerskih univerzah, v četrtem se vrnejo domov in tu napišejo ter zagovarjajo magistrsko delo. Po drugi inačici obiskujejo prvi in drugi semester na domačem oddelku, tretji in četrti semester pa na eni ali dveh tujih univerzah, kjer napišejo in zagovarjajo magistrsko delo.

Študij je zelo dinamičen in temelji na modulih, ki obsegajo po 15 kreditnih točk.
V prvem semestru poslušajo obvezni metodološki in regionalno-tematski modul. V metodološkem modulu pridobi študent ali študentka temeljna znanja o načinih življenja in utrdi obvladovanje metod znanstvenoraziskovalnega analitičnega dela s področja socialne in kulturne antropologije. Pri regionalno-usmeritvenem modulu pa se študnet ali študentka seznani z regionalnimi specifikami, ki jih lahko ob nadaljnjem študiju aplicira tudi na širši evropski kontekst.

V drugem in tretjem semestru morajo študentje in študentke izbrati dva izmed treh ponujenih modulov programa Creole: Nove identitete, Materialna kultura in potrošništvo ter Vizualna in popularna kultura.
Poleg tega poslušajo izbirna predavanja gostujočih predavateljev in se udeležijo intenzivnega programa, kjer se tudi enkrat letno zbere celoten konzorcij programa. Velik del programa v zadnjem semestru obsega raziskovalno delo pod vodstvom dveh izkušenih mentorjev.

Skupno diplomo bo v imenu konzorcija vseh univerz izdala tista univerza, na kateri bo kandidat ali kandidatka zagovarjal/a magistrsko delo.

Strokovni naziv

Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih pridobi diplomant oz. diplomantka strokovni naziv magister socialne in kulturne antropologije oz. magistrica socialne in kulturne antropologije (mag. soc. in kult. antrop.).

Diplomsko listino izda matična univerza v skladu z nacionalno zakonodajo. Na Univerzi v Ljubljani je naveden zgornji naziv, konzorcij pa doda skupno diplomo, ki spremlja nacionalno diplomo in je del priloge k diplomi.

Možnosti zaposlitve

Študij po programu Creole bo magistrom in magistricam socialne in kulturne antropologije odprl možnost za zaposlovanje v enakem obsegu kot magistrom in magistricam študija Etnologija in kulturna antropologija, poleg tega pa jim bo bistveno izboljšal tudi možnosti iskanja zaposlitve izven Republike Slovenije – predvsem v evropskih državah. Zaposlovali se bodo zlasti v znanstvenih, raziskovalnih, pedagoških, državnih in zasebnih podjetjih ter kulturnih institucijah. Zaposlili se bodo lahko še v novinarstvu, državni upravi (na primer kot svetovalci za področja zunanje politike, politike narodnih manjšin, migracijske in azilne politike itd.), sodstvu in drugih segmentih državnega aparata in evropskih institucij. Lahko se bodo zaposlili še kot izvedenci za medkulturne stike, religije in migracije, kot poznavalci jezikovnih in kulturnih posebnosti evropskih držav pa se bodo lahko udejstvovali tudi v mednarodnem gospodarstvu. Poleg tega bodo lahko postali strokovnjaki za urbanizem, založniške dejavnosti, turizem, kulturne dejavnosti ter mednarodne razvojne projekte.

Diplomanti in diplomantke se bodo v mednarodnem okolju usposobili za opravljanje del na področju humanistike in družboslovja, družbenih dejavnosti, delovanja v kulturi in gospodarstvu, usposobljeni pa bodo predvsem za ekspertno, strokovno in znanstveno delo v okviru doktorskega študija.

 

Datum zadnje spremembe: 29. 3. 2018

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki