COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
ANGELINI, Cinzia
        Bridging the gap : activation, participation and role modification / a manual by Cinzia Angelini ; introduction by Emma Nardi. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 95 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 3)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N3_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 3, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija: str. [97-101]

ISBN 978-3-902796-31-8

069(4)(035)
ETN B.3 13397 ANGELINI C. Bridging ZGO C 6656 06 EMEE Bridging gap
COBISS.SI-ID 618348

2.
        AVSTRO-ogrska monarhija v besedi in podobi : Slovenci. 1, Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška / uredili Monika Kropej Telban in Ingrid Slavec Gradišnik ; [prevod Alenka Novak ; spremna besedila Maja Godina Golija ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 248 str. : ilustr. ; 25 cm

Izbor in prevod iz dela: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. - Nasl. v kolofonu: Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi - Slovenci. - "Prevod narodopisnih poglavij o Slovencih iz Avstro-ogrske monarhije v besedi in podobi ..." --> uredniška opomba. - Zvd. na sprednjem spojnem listu, ilustr. na zadnjem spojnem listu. - 400 izv. - Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi / Ingrid Slavec Gradišnik: str. 7-25. - Uredniška opomba / urednici: str. 27-28. - Slovenska ljudska kultura v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi / Helena Ložar-Podlogar: str. 173-211. - Materialna kultura Slovencev v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi / Maja Godina Golija: str. 213-229. - Pripovedništvo in pesemsko izročilo v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi / Monika Kropej Telban: str. 231-248. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-254-913-8

39(436-89=163.6)
ETN D.0 13398 AVSTRO-OGRSKA Kropej Telban M. (ur.) SLA Ethn II 306 AVSTRO-OGRSKA SOC 39 AVSTRO-OGRSKA Kropej M. ur.
COBISS.SI-ID 284965376

3.
BABIČ, Saša, 1979-
        Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev / Saša Babič ; [prevod [povzetka] Manca Berkopec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 155 str. ; 25 cm. - (Ethnologica - Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 6)

Podatek o izdaji in natisu v CIP-u. - 300 izv. - Bibliografija: str. 145-155. - Povzetek v angl.: Beseda ni konj (Word is not a horse) / It doesn't hurt to ask: aesthetic structure of Slovenian short folklore forms

ISBN 978-961-254-766-0

398(497.4)
ETN D.3.2 13403 BABIČ S. Beseda SLA Fol II 577/6 BABIČ S. Beseda
COBISS.SI-ID 278195712

4.
BELJKAŠIĆ-Hadžidedić, Ljiljana
        Susreti sa ljudima : iz etnografskog terenskog dnevnika / Ljiljana Beljkašić-Hadžidedić. - Sarajevo : Zemaljski muzej BiH, 2007 (Sarajevo : DES). - 85 str. : ilustr. ; 20 cm

Naklada 300 izv. - Beseda o avtorju: str. 85

ISBN 978-9958-502-03-3 (broš.)

39(497.6)(093.3)
ETN B.1 13428 BELJKAŠIĆ L. Susreti
COBISS.SI-ID 15610374

5.
BENKO, Jurij
        Skupnost, identiteta, aktivizem in govor v virtualnem svetu : primer Anonymus : magistrsko delo / Jurij Benko. - Ljubljana : [J. Benko], 2017. - 76 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič, somentor Dan Podjed. - Bibliografija: f. 72-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

004.738.5:572
ETN MagB 3660 BENKO J. Skupnost
COBISS.SI-ID 64871778

6.
BOŠKOVIĆ, Aleksandar
        Etnologija svakodnevnog života / Aleksandar Bošković. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2005. - 137 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svedočanstva / Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji ; br. 23)

Bibliografija: str. 134-137

ISBN 86-7208-113-7 (broš.)

316.728:572(497.11)
ETN Č.2 13415 BOŠKOVIĆ A. Etnologija
COBISS.SI-ID 127190284

7.
BRÜCKNER, Uwe R.
        Synaesthetic translation of perspectives : scenography - a sketchbook / a manual by Uwe R. Brückner and Linda Greci ; [sketches Uwe R. Brückner ; translations Sean McLaughlin]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 167 str. : ilustr., zvd. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 4)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N4.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 4, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija: str. 164-167

ISBN 978-3-902796-32-5

069(4)(035)
ETN B.3 13397 BRÜCKNER U. R. Synaesthetic ZGO C 6657 06 EMEE Synaesthetic
COBISS.SI-ID 618604

8.
BUGARSKI, Astrida
        Bosanske brvnare : drvo - čuvar najstarijih graditeljskih vještina stanovnika Bosne / Astrida Bugarski ; [fotografije Astrida Bugarski ; prijevod Saba Risaluddin]. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2009 (Sarajevo : Bemust). - 146 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

Beseda o avtorju: str. 145-146. - Bosnia's wooden buildings : building with wood - preserving Bosnia's ancient skills, str. 135-143. - Bibliografija: str. 125-127. - Slovarček manj znanih besed z razlago: str. 129-133.

ISBN 978-9958-502-08-8 (trda vezava)

728.18:39(497.6)
ETN Č.1 13429 BUGARSKI A. Bosanske
COBISS.SI-ID 17286662

9.
        EUROPE : imagination & practices / edited by Jurij Fikfak, Maria Vivod. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2009 [i. e.] 2010 (Ljubljana : Present). - 178 str. : ilustr. ; 25 cm

150 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvleček v angl. in slov. ter povzetek v slov.

ISBN 978-961-254-186-6

316.7:39(4)(082)
ETN C.0 13406 EUROPE Fikfak J. (ur.)
COBISS.SI-ID 250883328

10.
        EUROPEAN perspectives on museum objects : selected examples on the change of perspective / Susanne Schilling ... [et al.] (eds.) ; [concept descriptions Linda Greci ; sketches Uwe R. Brückner]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 273 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 6)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N6_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 6, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-902796-39-4

069(4)(035)(082)
ETN B.3 13397 EUROPEAN ZGO C 6659 06 EMEE European perspectives
COBISS.SI-ID 619116

11.
FIGEK, Katja
        Vloga muzeja pri oblikovanju slovenske nacionalne identitete / Katja Figek. - [S. l.] : [K. Figek], 2017. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17-18. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:069
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3657 FIGEK K. Vloga
COBISS.SI-ID 64834658

12.
        GAŠPER Križnik (1848-1904) in njegov čas / [uredila Marija Stanonik ; s sodelovanjem Jožeta Semprimožnika, Barbare Ivančič Kutin in Saše Babič]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 317 str. : ilustr. ; 28 cm

400 izv. - Bibliografija in summary na koncu posameznih prispevkov. - Bibliografija Gašperja Križnika / Andreja Štorman, Florjana Uršič: str. 236-303. - Kazala

ISBN 978-961-254-080-7

39(497.4):929Križnik G.(082) 39(497.4)(082) 012Križnik G. 811.163.6'282(082) 908(497.4Motnik)(082)
ETN D.3.2 13404 GAŠPER KRIŽNIK Stanonik M. (ur.) SLA Zb III 34 GAŠPER KRIŽNIK
COBISS.SI-ID 240606976

13.
HANGI, Antun, 1866-1909
        Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini / Antun Hangi. Narodne pjesme iz Bosne / priredila i pogovor napisala Aiša Softić. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2009 (Sarajevo : DES). - 533 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-502-09-5 (trda vezava)

392:28(497.6) 94(497.6):28 28-44(497.6)
ETN Č.2 13430 HANGI A. Život
COBISS.SI-ID 17796614

14.
HORVAT, Srećko, 1983-
        Znakovi postmodernog grada : prilog semiologiji urbanizma / Srećko Horvat. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2007. - 191 str. ; 18 cm : ilustr. - (Znanost u džepu)

Bibliografija v opombah na dnu strani

ISBN 978-953-222-280-7 (broš.)

711.4
ETN A.8 13418 HORVAT S. Znakovi
COBISS.SI-ID 4171365

15.
HRVATSKO-slovenske etnološke paralele (10 ; 2008 ; Varaždin)
        Jedna granica - dvije etnologije? : zbornik radova 10. hrvatsko-slovenskih etnoloških paralela Kultura, identiteti, ideologije granica. Jedna granica - dvije etnologije?, Varaždin, 29. 5.-1. 6. 2008 = Ena meja - dve etnologiji? : zbornik prispevkov 10. slovensko-hrvaških etnoloških vzporednic Kultura, identitete, ideologije meja. Ena meja - dve etnologiji?, Varaždin, 29. 5.-1. 6. 2008 / [uredile Željka Jelavić, Sanja Potkonjak, Helena Rožman]. - Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009 ([Zagreb] : Denona). - 298 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov. ali hrv. - 300 izv. - Bibliografija in povzetki v angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-55302-4-4

39(497.4-192.2)(082) 39(497.5-192.2)(082) 719(082)
ETN O.3 13414 JEDNA Rožman H. (ur.)
COBISS.SI-ID 1262470

16.
        INTEGRACIJA multikulturne Evrope : muzeji kot družbene arene : priročnik za razumevanje vloge muzejev v družbi / Kaja Širok ... [et al.] ; [urednica Kaja Širok ; prevod Multilingual Pro prevajalska agencija]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 (Ljubljana : Solos). - 113, [13] str. : ilustr. ; 19 x 21 cm

Nasl. na ov.: Integracija medkulturne Evrope. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe, EvroVizija - muzeji predstavljajo Evropo. - 450 izv. - Bibliografija: str. [115-121]

ISBN 978-961-6665-42-1

069(082)
ETN B.3 13397 INTEGRACIJA UMZG H/Integracija/1 ZGO C 6653 06 EMEE Integracija
COBISS.SI-ID 284671744

17.
        INTEGRATING a multicultural Europe : museums as social arenas / a manual by Kaja Širok ... [et al.] ; [editor Kaja Širok]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 129 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 2)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2015/09/EMEE-Toolkit-2-Integrating-multicultural-Europe.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 2, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. [130-137]

ISBN 978-3-902796-30-1

069(4)(035)(082)
ETN B.3 13397 INTEGRATING ZGO C 6655 06 EMEE Integrating
COBISS.SI-ID 618092

18.
JEZERŠEK, Katja, 1990-
        Analiza sprejemnih in nastanitvenih centrov v Sloveniji v času begunskega koridorja : magistrsko delo / Katja Jezeršek. - Ljubljana : [K. Jezeršek], 2017. - 102 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: str. 91-101. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3654 JEZERŠEK K. Analiza
COBISS.SI-ID 64818274

19.
        KAMP, koridor, granica : studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu / uredile Emina Bužinkić i Marijana Hameršak. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Centar za mirovne studije : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija, 2017. - 184 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-8089-13-8 (broš.)

314.15(497.5):39(082) 394-054.73(497.5)
ETN A.15 13412 KAMP Hameršak M. (ur.)
COBISS.SI-ID 41706541

20.
KARAČA-Beljak, Tamara
        Zvučni krajolici : pogled na vokalne fenomene Bosne i Hercegovine / Tamara Karača Beljak. - Sarajevo : Univerzitet, Muzička akademija, Institut za muzikologiju, 2014 ([s. l.] : ŠDC). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Etnomusicologica ; knj. 3)

Tiraž 500. - Biografija: str. 159. - Bibliografija: str. 149-153. - Kazalo

ISBN 978-9958-689-08-6 (trda vezava)

398.8:781.7](497.6) 784.4(497.6)
ETN B.6 13425 KARAČA-BELJAK T. Zvučni
COBISS.SI-ID 21229574

21.
KOLMANIČ, Nadija
        Podzemne scene in trash metal v sanfranciškem Zalivu : magistrsko delo / Nadija Kolmanič. - Ljubljana : [N. Kolmanič], 2017. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 126-135. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:572
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3661 KOLMANIČ N. Podzemne
COBISS.SI-ID 64875106

22.
LAJIĆ, Ivan
        Kvarnerski otoci : demografski razvoj i povijesne mijene / Ivan Lajić. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2006. - 336 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 317-324. - Summary

ISBN 953-6028-19-0 (broš.)

314(497.5-3 Kvarner)(091)
ETN Č.2 13420 LAJIĆ I. Kvarnerski
COBISS.SI-ID 1096147

23.
LAJIĆ, Ivan
        Otoci - ostati ili otići? : studija o dnevnoj cirkulaciji sa šibenskih otoka / Ivan Lajić, Sonja Podgorelec, Dragutin Babić. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2001. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 187-191. - Summary

ISBN 953-6028-15-8 (broš.)

314.15(497.5 Šibenik)
ETN Č.2 13421 LAJIĆ I. Otoci
COBISS.SI-ID 20665133

24.
LISJAK, Manuela
        Praznovanje božiča v Medžimurju v 19. stoletju : diplomsko delo / Manuela Lisjak. - Logatec : [M. Lisjak], 2017. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99391&lang=slv. - Mentorja Irena Selišnik in Jože Hudales. - Bibliografija: f. 37-40 in pod besedilom. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.5 Medžimurje)"18"
ETN Dipl 3656 LISJAK M. Praznovanje ZGO DiplB LISJAK Manuela
COBISS.SI-ID 64800866

25.
        MAKING Europe visible : re-interpretation of museum objects and topics / a manual by Anna-Lena Fuhrmann ... [et al.] ; [editors Susanne Schilling, Günther Friesinger, Susanne Popp ; translation Kerstin Bachmeier, Sofie Sonnenstatter, Maximilian Grundler]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 185 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 1)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N1_DIG-1.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 1, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. [187-193]

ISBN 978-3-902796-29-5

069(4)(035)(082)
ETN B.3 13397 MAKING ZGO C 6654 06 EMEE Making Europe
COBISS.SI-ID 617836

26.
MATOŠEVIĆ, Andrea
        Polutani dugog trajanja : balkanistički diskursi / Andrea Matošević i Tea Škokić. - Zagreb : Institut za etnologijo i folkloristiku, 2014. - 186 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija: str. [173]-186 in na dnu str.

ISBN 978-953-6020-88-1

39:316.6(292.464)
ETN C.11 13409 MATOŠEVIĆ A. Polutani
COBISS.SI-ID 38312749

27.
        MAVRICA na tri plamene, bog nas živi vse Slovene : folklorne pripovedi iz vzhodnega dela Slovenskih goric in s Ptujskega polja / [zbrali] Jelka Pšajd ... [et al.] ; [uredila Marija Stanonik ; prevod povzetka v angleščino in nemščino Tamara Andrejek ; kartografska shema Manca Volk Bahun ; uvodni zemljevid Branko Kanop ; ilustracije Martina Korošec ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 203 str., [4] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 48)

Zvd. na spojnih listih. - 400 izv. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazali

ISBN 978-961-254-989-3

398.2(497.412)
ETN B.5 9658/48 PŠAJD J. Mavrica SLA L.A II 2718/48 MAVRICA
COBISS.SI-ID 289021440

28.
        MIGRACIJE i regionalni razvoj Hrvatske / urednik Ivan Lajić. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2010. - 172 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Summary

ISBN 978-953-6028-25-2 (broš.)

314.15(497.5):332.1
ETN Č.2 13419 MIGRACIJE Lajić I. (ur.)
COBISS.SI-ID 32257837

29.
        A MURAVIDÉKI magyarok néprajza = Narodopisje prekmurskih Madžarov / szerkesztő, uredil Halász Albert ; [fordítók Halász Albert, Halász Renata]. - Lendva = Lendava : Muravidéki Magyar tudományos társaság = Društvo prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev : Združenje za znanost = Tudományért Egyesület ; Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 210 str. : ilustr. ; 20 cm

Besedilo prispevkov v slov. ali madž., predgovor v madž. in prevod v slov. in angl. - "V pričujoči publikaciji so zbrana predavanja z mednarodne etnološke konference A muravidéki magyarok néprajza / Narodopisje prekmurskih Madžarov, ki je potekala 25. in 26. januarja 2008 v prostorih Mestne hiše v Lendavi" --> predgovor. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Összefoglaló ; Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-92788-1-9 (Društvo prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev)

39(497.411=511.141)(082)
ETN D.0.3 13401 A MURAVIDÉKI Halász A. (ur.)

COBISS.SI-ID 250386432

30.
NOVAK, Vilko, 1909-2003
        Zgodovina iz spomina : polemika o knjigi Tiborja Zsige Muravidéktől Trianonig = Történelem emlékezetből : polémia Zsiga Tibor Muravidéktől Trianonig című könyvéről / Vilko Novak ; [uredila Helena Ložar Podlogar in Oto Luthar ; prevod v madžarski jezik Júlia Bálint Čeh, Jutka M. Király, prevod v slovenski jezik Katarina Munda Hirnök, Renata Mejak, Júlia Bálint Čeh]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 232 str. ; 24 cm

Vzpor. slov. in madž. besedilo. - Knjiga iz spomina / Oto Luthar: str. 5. - Raziskovalec Prekmurja in Porabja Vilko Novak (1909-2003) / Kózar Mária: str. 6-11

ISBN 961-6500-34-1

323.1(497.4-188) 323.15(497.4=511.141)(082)
ETN D.0.1 13402 NOVAK V. Zgodovina
COBISS.SI-ID 212939520

31.
PETREVČIČ, Marcela
        Povojno taborišče na Vetrinjskem polju skozi njegove, tvoje in moje oči : diplomsko delo / Marcela Petrevčič. - Ljubljana : [M. Petrevčič], 2017. - 46 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1945/1946"
FRASCATI: 6-100
ETN DiplB 3664 PETREVČIČ M. Povojno
COBISS.SI-ID 64877410

32.
PETROV, Ana, 1982-
        Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije : koncerti kao mesta sećanja / Ana Petrov. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2016 (Novi Sad : Artprint). - 149 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Nova humanistika)

300 izv. - O avtorici: str. [151]. - Recenzentki Catherine Baker, Ana Hofman. - Bibliografija: str. 131-143

ISBN 978-86-87107-53-3 (broš.)

316.74:78(497.1) 78(497.1)"19/20"
ETN A.9 13427 PETROV A. Jugoslovenska
COBISS.SI-ID 225657612

33.
PODPEČAN, Blaž
        Nagrobnik, podoba živih / [besedilo in fotografije] Blaž Podpečan ; [prevod povzetka Katarina Predovnik ; zemljevid Birografika Bori]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - 113 str. : ilustr. ; 29 cm + popravek. - (Archaeologia historica Slovenica ; 5)

300 izv. - Bibliografija: str. 109-113. - Summary / translatsd by Katarina Predovnik

ISBN 961-237-147-4

726.825(497.4-115)
FRASCATI: 6-100
ARH Per 02-SLO 14/5 D ETN D.2.1 13396 PODPEČAN B. Nagrobnik UMZG T/svn/d1/5 ZGO E 1636/5
COBISS.SI-ID 225073408

34.
POKLUKAR, Meta
        Ustvarjanje glasbenih idolov : primer Lane del Rey : seminarska naloga / Meta Poklukar. - Ljubljana : [M. Poklukar], 2017. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 16-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78.011.26 L. del Rey
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3662 POKLUKAR M. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 64876130

35.
POLETNA šola vizualnega (1997 ; Nova Gorica)
        Vizualna kultura : zbornik predavanj na Poletni šoli vizualnega v Novi Gorici 1997 / uredil Naško Križnar. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC ; Nova Gorica : Zveza kulturnih organizacij, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-6182-82-X

7.038.53(082) 159.931:7.01(082)
ETN A.4 13399 VIZUALNA Križnar N. (ur.)
COBISS.SI-ID 100490752

36.
RUPNIK, Tjaša, 1994-
        Utrinki preteklosti na letališču Jožeta Pučnika : kulturne prvine in javna umetnost : diplomsko delo / Tjaša Rupnik. - Ljubljana : [T. Rupnik], 2017. - 37 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 33-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

711.553.9:39(497.4 Brnik)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3659 RUPNIK T. Utrinki
COBISS.SI-ID 64870498

37.
        SENSES and religion / edited by Jurij Fikfak in Gábor Barna. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Ljubljana : Present). - 220 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - "The 5th Conference of the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) - Ethnology of religion group took place in Celje from 9 to 11 September 2006." --> foreword. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvleček v angl. in slov., povzetek v slov.

ISBN 978-961-254-093-7

2-184.3:159.93(082) 159.93:2-184.3(082)
ETN A.6 13405 SENSES Fikfak J. (ur.)
COBISS.SI-ID 242020864

38.
        SOCIAL web and interaction : social media technologies for European national and regional museums / a manual by Anika Kronberger ... [et al.] ; [editors Susanne Schilling, Günther Friesinger, Susanne Popp]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 115 str. : ilustr., zvd. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 5)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N5_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 5, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. 112-115

ISBN 978-3-902796-33-2

069(4):316.472.4(035)(082)
ETN B.3 13397 SOCIAL WEB ZGO C 6658 06 EMEE Social web
COBISS.SI-ID 618860

39.
        SRBI v Sloveniji, Slovenci v Srbiji / uredili Ingrid Slavec Gradišnik in Dragana Radojičić. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 320 str. : ilustr. ; 25 cm

Uvod v slov. in prevod v angl., prispevki v slov. ali srb. - 150 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri večini prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-254-251-1

323.15(497.11=163.6)(082) 323.15(497.4=163.41)(082) 016:323.15(497.11=163.6) 39:323.15(082)
ETN D.0.3 13400 SRBI Slavec Gradišnik I.
COBISS.SI-ID 254710016

40.
        STRANPUTICE humanistike / uredili Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017. - 215 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Sažetak ; Summary

ISBN 978-953-8089-04-6 (broš.)

3:[001:7/9]
ETN O.0 13411 STRANPUTICE Prica I. (ur.)
COBISS.SI-ID 64259938

41.
        ŠE vedno na prepihu : pripovedi iz dežele med Logatcem in Črnim vrhom, Uncem in Rovtami / [zbral] Milan Trobič ; [ilustracije Mitja Milavec ; kartografija Mitja Milavec, Manca Volk Bahun]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 380 str., [9] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 46)

Zvd. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Zbirka vsakršnih prepihov / Ingrid Slavec Gradišnik: str. 5-8. - Še vedno na prepihu / Milan Trobič: str. 9-12. - Geografski opis pokrajine / Bibijana Mihevc: str. 13-17. - Zgodovinski oris območja od Unca do Rovt / Mira Hodnik: str. 19-24. - Kratek pregled razvoja organizirane kulture oziroma kulturno-prosvetnih društvev na Logaškem od 2. polovice 19. stoletja do 2. svetovne vojne / Gvido Komar: str. 25-29. - Narečja in govori med južnimi obronki Rovtarskega hribovja in Planinskim poljem / Alen Albin Širca: str. 31-35

ISBN 978-961-254-854-4

398.2(=163.6)
ETN B.5 9658/46 TROBIČ M. Še vedno SLA L.A II 2718/46 ŠE VEDNO
COBISS.SI-ID 282500096

42.
ŠINKOVEC, Petra, 1991-
        Družabno življenje v Otočcu : magistrsko delo / Petra Šinkovec. - Ljubljana : [P. Šinkovec], 2017. - 175 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 150-170. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Otočec)
ETN MagB 3663 ŠINKOVEC P. Družabno
COBISS.SI-ID 64877154

43.
ŠKRBIĆ Alempijević, Nevena
        Misliti etnografski : kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji / Nevena Škrbić Alempijević, Sanja Potkonjak, Tihana Rubić. - Zagreb : Filozofski fakultet, Sveučilišče u Zagrebu : Hrvatsko etnološko društvo, 2016 (Zagreb : Denona). - 134 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Hed)

O autorici: str. [135]. - Bibliografija: str. 124-134

ISBN 978-953-175-615-0 (FF)
ISBN 978-953-58391-8-7 (HED)

39
ETN B.1 13416 ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ N. Misliti

COBISS.SI-ID 64916834

44.
ŠPELEC, Sara
        "Zaboga, saj sem vendar jaz na pol Slovenec!" : naš najdražji gost kralj Aleksander I. Karađorđević v slovenski časopisni zapuščini (1918-1934) / Sara Špelec ; [fotografije KZLMRS ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 202 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 175-195. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-927-8 (19,90 EUR)

929 Karađorđević A.I, jugoslovanski kralj 070(497.4)"1918/1934"
ETN Č.0 13394 ŠPELEC S. Zaboga ZGO D 9001 94(4-12)"19/20" ŠPELEC S. Zaboga

COBISS.SI-ID 290284288

45.
TISOVEC, Tina, 1996-
        Novoles : spomini zaposlenih in vpliv tovarne na razvoj kraja : seminarska naloga / Tina Tisovec. - Ljubljana : [T. Tisovec], 2017. - [16] f. ; 30 cm

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. [14]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Domžale)
ETN Sem 3655 TISOVEC T. Novoles
COBISS.SI-ID 64819810

46.
TKALČIĆ Simetić, Mirna
        Hrelić : antropologija prijepornog mjesta / Mirna Tkalčić Simetić. - Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2016 (Zagreb : Denona). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Hed)

O autorici: str. [112]. - Bibliografija: str. 107-111

ISBN 978-953-58391-3-2 (broš.)

394.6(497.5 Zagreb)
ETN Č.2 13417 TKALČIĆ SIMETIĆ M. Hrelić
COBISS.SI-ID 40475949

47.
VINCE-Pallua, Jelka
        Zagonetka virdžine : etnološka i kulturnoantropološka studija / Jelka Vince Pallua. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014. - 310 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka studije ; knj. 18)

Večina besedila v hrv., manjši del v angl., nem. ali ital. - Bibliografija: str. 285-294. - Sažetak ; Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-953-6666-91-1

392.37
ETN A.10 13422 VINCE-PALLUA J. Zagonetka
COBISS.SI-ID 1537898180

48.
        ZBORNIK radova : proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe = The collection of papers : celebrating 110 years of the birth of Jelena Dopuđa / [urednice, editors Jasmina Talam, Tamara Karača Beljak]. - Sarajevo : Muzička akademija = Academy of Music : Muzikološko društvo FBiH = Musicological Society of FB&H, 2014 (Sarajevo : ŠDC). - 271 str. : note, ilustr. ; 24 cm

Bibliografija v opombah in na koncu prispevkov

ISBN 978-9958-689-11-6 (broš.)

78:929 Dopuđa J.(082) 929 Dopuđa J.(082) 78.07-055.2(497.6)(082)
ETN B.6 13426 ZBORNIK Talam J. (ur.)
COBISS.SI-ID 21646342

49.
ZNANSTVENI skup Hrvati u Sloveniji (1996 ; Zagreb)
        Hrvati u Sloveniji : zbornik radova / Znanstveni skup, Zagreb, 20-21. lipnja 1996 ; [glavna urednica Mirjana Domini]. - Zagreb : Institut za migracije, 1997. - 518 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija ob večini prispevkov. - Summaries. - Bio-bibliografki podaci o autorima: str. 509-514. - Recenzije: Miroslav Bertoša, Hrvati i Slovenci: tisućljetno susjedstvo, Glas Istre, 13.X.1997, str.16

ISBN 953-6028-03-4

91:323.15(=1.497.5)
ETN D.0.3 13408 HRVATI Domini M. (ur.) GEO SLO III 5662 314HRVATI U SLOVENIJI SLA Zb II 1173 HRVATI SOC 32HRVATI u Sloveniji ZGO E 1589
COBISS.SI-ID 5892429

50.
ZUPANIČ Tomažič, Ines
        Ženska delovna sila na Ptuju med prvo svetovno vojno : diplomsko delo / Ines Zupanič Tomažič. - Ljubljana : [I. Zupanič Tomažič], 2017. - 23 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 19-21. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1914/1918"(497.4 Ptuj)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3658 ZUPANIČ TOMAŽIČ I. Ženska
COBISS.SI-ID 64864610

51.
        ŽENE nositeljice narodne muzičke prakse Bosne i Hercegovine = Women as bearers of folk music practices in Bosnia and Herzegovina / [urednice, editors Tamara Karača Beljak, Jasmina Talam]. - Sarajevo : Muzička akademija = Academy of Music, 2014. - 246 str. : ilustr., note ; 24 cm + 1 CD (32 min, 7 sek)

Na priloženem CD-ju arhivski posnetki Zvočnega arhiva Instituta za muzikologijo Muzičke akademije v Sarajevu. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-9958-689-12-3 (broš.)

784.4.07-055.2(497.6)(082) 398.8(497.6)(082)
ETN B.6 13423 ŽENE Karača Beljak T. (ur.) MUZ A 3667 784.4 ŽENE nositeljice narodne muzičke MUZ A 3667 784.4 ŽENE nositeljice Priloga CD

COBISS.SI-ID 21838342