COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
        The AFFECT theory reader / edited by Melissa Gregg and Gregory J. Seigworth. - Durham : Duke University Press, 2010. - XI, 402 str. ; 24 cm

Bibliografij: str. 355-379. - Kazalo. - Vsebina: Acknowledgments An Inventory of Shimmers / Gregory J. Seigworth and Melissa Gregg Part I. Impingements 1. Happy Objects / Sara Ahmed; 2. The Future Birth of the Affective Fact: The Political Ontology of Threat / Brian Massumi; 3. Writing Shame / Elspeth Probyn Part II. Aesthetics and the Everyday 4. Cruel Optimism / Lauren Berlant; 5. Bitter after Taste: Affect, Food, and Social Aesthetics / Ben Highmore; 6. An Ethics of Everyday Infinities and Powers: Felix Guattari on Affect and the Refrain / Lone Bertlesen and Andrew Murphie Part III. Incorporeal/Inorganic 7. Modulating the Excess of Affect: Morale in a State of "Total War" / Ben Anderson; 8. After Affect: Sympathy, Synchrony, and Mimetic Communication / Anna Gibbs; 9. The Affective Turn: Political Economy, Biomedia, and Bodies / Patricia T. Clough Part IV. Managing Affects 10. Eff the Ineffable: Affect, Somatic Management, and Mental Health Service Users / Steven D. Brown and Ian Tucker; 11. On Friday Night Drinks: Workplace

ISBN 978-0-8223-4776-7 (broš.)
ISBN 978-0-8223-4758-3 (trda vezava)

159.9:572
ETN A.17 13486 AFFECT Gregg M. (ur.)
COBISS.SI-ID 66422370

2.
        AGAINST all odds : ethnology and anthropology between theory and praxis / editors Ljupcho S. Risteski, Ines Crvenkovska Risteska. - Skopje : Faculty of natural sciences and mathematics, Institute of Ethnology and Anthropology, 2017. - 189 str. ; 29 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-608-4762-14-0 (broš.)

39(082)
ETN A.1 13478 AGAINST Risteski L. S. (ur.)
COBISS.SI-ID 104714250

3.
        The ANTHROPOLOGY in Africa : challenges for the 21st century / edited by Paul Nchoji Nkwi. - Bamenda, North West Region, Cameroon : Langaa Research & Publishing CIG, 2015. - xiv, 640 str. : ilustr. ; 24 cm

Conference proceedings. - Prvič izšlo kot zbornik prispevkov konference The anthropology of Africa: challenges for the 21st century. Yaoundé (Cameron) : Pan African Anthropological Association (PAAA) : ICASSRT, 2000. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-9956-792-79-5
ISBN 9956-792-79-9

572:008(6)
ETN M.0 13482 ANTHROPOLOGY Nchoji Nkwi P. (ur.)

COBISS.SI-ID 66397794

4.
BAJIČ, Blaž
        Poti tekačev na Ljubljanskem : doktorska disertacija / Blaž Bajič. - Ljubljana : [B. Bajič], 2017. - 278 str. ; 30 cm

Mentor Miha Kozorog, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 240-278. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija

796.422:572(497.4 Ljubljana) 316.74:796.422(497.4Ljubljana)(043.3)
ETN Diss 13448 BAJIČ B. Poti tekačev
COBISS.SI-ID 292894720

5.
BANČIČ, Domen
        Trajnostno bivanje urbanih skupnosti : primer stanovanjske zadruge Cornerstone v Leedsu : magistrsko delo / Domen Bančič. - Ljubljana : [D. Bančič], 2017. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 103-116. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

502:572(41 Leeds)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3727 BANČIČ D. Trajnostno
COBISS.SI-ID 66221154

6.
BOFULIN, Martina
        Daleč doma : migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo / Martina Bofulin. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 242 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Migracije, ISSN 1580-7401 ; 25)

300 izv. - Bibliografija: str. 217-236. - Kazalo

ISBN 978-961-254-858-2

39:314.151.3-054.72(497.4=581) 314.15:572(497.4=581)
ETN A.15 13451 BOFULIN M. Daleč GEO SLO I 5029 91:314 BOFULIN M. Daleč
COBISS.SI-ID 282741248

7.
BOH, Maja, 1994-
        Zdravljenje z bioenergijo : seminarske naloga / Maja Boh. - Ljubljana : [M. Boh], 2017. - 18 str. ; 30 cm

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: str. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:615.8(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3724 BOH M. Zdravljenje
COBISS.SI-ID 66336866

8.
BOMBEK, Manja
        Oživitev stare kmetije in pridelava domače marmelade : diplomsko delo / Manja Bombek. - Ruše : [M. Bombek], 2017. - 40 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 37-38. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.147:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3719 BOMBEK M. Oživitev
COBISS.SI-ID 66331234

9.
CASTRO, Eduardo Batalha Viveiros de
        The relative native : essays on indigenous conceptual worlds / Eduardo Viveiros de Castro ; [afterword by Roy Wagner]. - Chicago, Mich. : Hau Books, 2015. - 355 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 325-347. - Kazalo

ISBN 978-0-9905050-3-7 (broš.)
ISBN 0-9905050-3-0

39:2-17(81)
ETN K.3 13481 CASTRO E. B. V. DE Relative
COBISS.SI-ID 66390114

10.
DROBNIČ Grosek, Maja
        Projektno učno delo v drugi triadi devetletke : izdelava kmečkih hiš : "od ideje do izdelka" : diplomsko delo / Maja Drobnič Grosek. - Ljubljana : [M. Drobnič Grosek], 2003. - 154 f. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk. - Mentorica Jožica Bezjak. - Bibliografija: f. 143-144. - Povzetek ; Abstract

372.862:39(043.2)
ETN Dipl 3731 DROBNIČ GROSEK M. Projektno
COBISS.SI-ID 5274697

11.
ETNOLOŠKI muzej (Kostanje)
        Etnološka zbirka Kostanje : kraj spomina in učenja : [katalog muzejske zbirke na Kostanjah] = Volkskundliche Schausammlung Köstenberg : ein Ort der Erinnerung und des Lernens : [Museumskatalog der volkskundlichen Schausammlung in Köstenberg] / [avtorici besedil, Autorinnen Uši Sereinig, Polona Sketelj ; zapis narečnih besed, Dokumentation der Dialektwörter Uši Sereinig ; prevodi v nemščino, Übersetzungen ins Deutsche Miha Vrbinc, Uši Sereinig ; fotografije, Fotografien Vito Hazler ... et al.]. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 174 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Kulturna dediščina ; zv. 11)

Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod. - Fotogr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 170-171

ISBN 978-961-237-879-0

39(436.5 Kostanje)(083.82) 930.85(436.5Kostanje)(083.82)
ETN D.1 13473 ETNOLOŠKA Hazler V. (ur.) SLA Ethn II 310/11 ETNOLOŠKI Etnološka
COBISS.SI-ID 287827968

12.
FEHER, Andrea
        Gibanje neuvrščenih in Mednarodni grafični bienale v Ljubljani : sodelujoči umetniki iz držav Arabske lige : diplomsko delo / Andrea Feher. - Ljubljana : [A. Feher], 2016. - 70 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 60-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

73:572(497.1 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3732 FEHER A. Gibanje
COBISS.SI-ID 66330978

13.
FLAKER, Vito
        Mladinske delovne akcije med krizo in perspektivo : (MDA v SR Sloveniji v letu 1984) / Vito Flaker in Zoran Pavlović. - Ljubljana : Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije, Center za mladinsko prostovoljno delo, 1985. - 250 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str.201-204

329.78:331.578.2 331.578.2-053.6
ETN Č.2 13474 FLAKER V. Mladinske
COBISS.SI-ID 5236281

14.
FORJAN, Katja, 1996-
        Primer zasebne zbirke v Prekmurju : Ancova galerija : seminarska naloga / Katja Forjan. - Ljubljana : [K. Forjan], 2017. - 14 f. ; 30 cm

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 13-14. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

39:069.01(497.4 Turnišče)
ETN Sem 3723 FORJAN K. Primer
COBISS.SI-ID 66335074

15.
        FOUR lectures on ethics : anthropological perspectives / Michael Lambek, Veena Das, Didier Fassin, and Webb Keane. - Chicago : Hau Books, 2015. - VIII, 219 str. ; 23 cm. - (Hau Books masterclass series ; vol. 3)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-0-9905050-7-5 (broš.)

17:572
ETN A.17 13485 LAMBEK M. Four
COBISS.SI-ID 66421090

16.
GOMBAČ, Boris M., 1945-
        Na drugi strani : Odbor staršev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov ob slovenski osamosvojitvi leta 1991 / Boris M. Gombač. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 222 str. ; 27 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 961-6568-26-4

94(497.4)"1990/1991"
ETN D.2.7 13457 GOMBAČ B. M. Na drugi ZGO E 1491
COBISS.SI-ID 225754624

17.
GORIŠEK, Žiga
        Transhumantno pašništvo na razpotju sprememb : transhumanca in turizem kot strategiji preživetja v vasi Lukomir na Bjelašnici (BIH) : magistrsko delo / Žiga Gorišek. - Ljubljana : [Ž. Gorišek], 2017. - 113, XIV, 2 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. I-XIV. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

636:39(497.6)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3721 GORIŠEK Ž. Transhumantno
COBISS.SI-ID 66332002

18.
HART, Keith
        Money in an unequal world : Keith Hart and his Memory bank / Keith Hart. - New York ; London : Textere, 2001. - IX, 341 str. ; 24 cm : ilustr.

Prvič izšlo kot: The memory bank : money in an unequal world. Profile Books, 2000. - Bibliografija v opombah na koncu vsakega poglavja. - Kazalo. - Vsebina: Money in the making of humanity ; The machine revolution today ; Capitalism : making money with money ; Capitalism : the political economy of development ; The market from a humanist point of view ; The changing character of money ; The future of money and the market

ISBN 1-58799-097-0 (broš.)

336.7:572
ETN A.3 13484 HART K. Money
COBISS.SI-ID 66420322

19.
HOBSBAWM, Eric J., 1917-2012
        Razbojniki / Eric Hobsbawm ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Lev Centrih]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015 ([Maribor] : Darima). - 257 str. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: The bandits. - 400 izv. - Denar ali življenje! : (z vidika razbojnika) / Lev Centrih: str. 237-255. - Nadaljnje branje: str. 216-226 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-257-070-5

316.344.7(091)
ETN O.9 13471 HOBSBAWM E. J. Razbojniki SOC 316.3 HOBSBAWM E. Razbojniki
COBISS.SI-ID 282027776

20.
        KAR tresla se je od lepote : folklorne pripovedi iz Selške doline / [zbrale] Breda Benedik ... [et al.] ; [uredile Katja Mohorič Bonča, Anka Pintar, Marija Stanonik ; spremna beseda Katja Mohorič Bonča ; kartografska shema Manca Volk Bahun ; ilustracije in zemljevid Agata Pavlovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 315 str., [4] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 50)

Zvd. na spojnih listih. - 650 izv. - Breseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 7-10. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazali

ISBN 978-961-05-0007-0

398.2(497.4Selška dolina)
ETN B.5 9658/50 KAR TRESLA Mohorič Bonča K. (ur.) SLA L.A II 2718/50 KAR TRESLA
COBISS.SI-ID 290915328

21.
KENDA-Jež, Karmen
        Shranili smo jih v bančah : slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale / [avtor, autore Karmen Kenda-Jež ; aktivno sodelovanje, con la partecipazione attiva di Maria Moschitz ; prevod v italijanščino, traduzione in lingua italiana Robert Grošelj, Matej Šekli ; prevod v nemščino in slovaropisna redakcija, traduzione in lingua tedesca e redazione del vocabolario Andrejka Žejn]. - Ukve : S.K.S. Planika Kanalska dolina ; [s. l.] : Slori : ATS Od me-je ; Ljubljana : [Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU], 2007. - 73 str. : ilustr. ; 24 cm

Na hrbt. str. ov. zapisa iz recenzij Vere Smole in Petra Weissa

391(450.365=163.6)
ETN D.1.9 13459 KENDA-JEŽ K. Shranili SLA Phil II 3797 KENDA JEŽ K. Shranili
COBISS.SI-ID 3099372

22.
KNEZ, Darko, 1966-
        Instrumentalna dediščina : glasbila in glasbeni avtomati iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije = Instrumental heritage : musical instruments and music machines from the collection of the National Museum of Slovenia / Darko Knez ; [prevod Tanja Kuret]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 337 str. : ilustr., portreti ; 24 cm. - (Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev = Sources. Topics in Slovenian material culture / Narodni muzej Slovenije ; 14)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Glasbila : konserviranje - restavriranje in hranjenje zbirke glasbil v Narodnem muzeju Slovenije = Musical instruments : conservation and restoration of the collection kept in the National Museum of Slovenia / Irma Langus Hribar: str. 276-301. - Analiza površinskih premazov izbranih strunskih glasbil = Analysis of surface coatings on selected string instruments / Katja Kavkler: str. 304-324. - Bibliografija: str. 326-334. - Kazalo

ISBN 978-961-6981-19-4

069.5(497.4Ljubljana):780.6
ETN D.3.2 13464 KNEZ D. Instrumentalna MUZ A 3782 KNEZ D. Instrumentalna UMZG Kt/Lj/94
COBISS.SI-ID 291958528

23.
KNIFIC, Bojan
        Klobčič in nit, stari modni hit : tržiški nogavičarji, tkalci in modrotiskarji / [besedilo Bojan Knific ; ilustracije Lili Saje Wang ; prevod [povzetka] Marko Petrovič ; fotografije fototeka Tržiškega muzeja ... et al.]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 87 str. : ilustr. ; 27 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - O vsestranski tradiciji tkanja, pletenja in barvarstva v Tržiču in okolici / Jana Babšek: str. 4-5. - Bibliografija: str. 81-85. - Summary: Yarn and thread, an old fashion hit

ISBN 978-961-92838-7-5

677(497.4Tržič)(091)(083.822) 667(487.4Tržič)(091)(083.822) 39:334.712(497.4Tržič)(083.822)
ETN D.1.4 13475 KNIFIC B. Klobčič
COBISS.SI-ID 293385216

24.
KNIFIC, Bojan
        Tržič v besedi in sliki : spomini na prvo polovico in sredino 20. stoletja / [Bojan Knific ; fotografije arhiv Tržiškega muzeja, zasebni arhivi pripovedovalcev]. - Tržič : Tržiški muzej, 2017. - 235 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Bibliografija: str. 233

ISBN 978-961-92838-8-2

39(497.4 Tržič) 316.728(497.4Tržič)
ETN B.8 13477 KNIFIC B. Tržič
COBISS.SI-ID 293424128

25.
KNIFIC, Bojan
        Tržiška dekleta daleč slové : prežitki oblačenja in z oblačenjem povezanih dejavnosti Tržičanov in okoličanov iz obdobij pred sredino 20. stoletja / Bojan Knific ; [prevod Alja Štendler ; fotografije Bojan Knific ... et al.]. - Tržič : Ljudska univerza : Zveza kulturnih organizacij ; Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2012 (Tržič : Uzar). - 500 str. : ilustr. ; 23 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 700 izv. - Presežki Tržiča in Tržičanov ; Surpluses of Tržič and its people / Borut Sajovic ; translated by Alja Štendler: str. 13-14. - O avtorju: str. 498. - Bibliografija: str. 482-487. - Summary: Girls from Tržič are renowned far and wide / translated by Alja Štendler

ISBN 978-961-93158-1-1 (Ljudska univerza Tržič)

391(497.4Tržič)
ETN D.1.9 13476 KNIFIC B. Tržiška
COBISS.SI-ID 262423808

26.
KOS, Dušan
        Ljubezen, greh in kazen : podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja / Dušan Kos ; [izdajatelj] Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 784 str. ; 25 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 698-747. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0023-0

930.85(497.4) 173(497.4)(091)
ETN D.2.2 13456 KOS D. Ljubezen ZGO D 9030 94(497.4) KOS D. Ljubezen greh
COBISS.SI-ID 290918144

27.
KOSI, Miha, 1965-
        Potujoči srednji vek : cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem / Miha Kosi ; [kartografija Jerneja Fridl]. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 1998 (Ljubljana : Littera Picta). - 344 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 zvd. - (Zbirka ZRC ; 20)

Viri in literatura: str. 265-284. - Summary. - Zusammenfassung. - Kazala

ISBN 961-6182-66-8

656"653"
ETN D.1.7 13455 KOSI M. Potujoči GEO SLO II 8391 33:656 KOSI M. Potujoči srednji 2 ZGO E 1025/20
COBISS.SI-ID 79566080

28.
KOVAČ, Nika, 1993-
        The right to choose in Slovenia = Pravica do izbire v Sloveniji : magistrsko delo / Nika Kovač. - Ljubljana : [N. Kovač], 2018. - 154 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorja Rajko Muršič, Steve Coleman. - Bibliografija: str. 136-153. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

173.4:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3726 KOVAČ N. Right
COBISS.SI-ID 66340706

29.
        MAKEDONIJA vo delata na stranskite patopisci : 1371-1777 / podgotvil Aleksandar Matkovski. - Skopje : Misla, 1991 (Kumanovo : Prosveta). - 878 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 86-15-00220-7

930.85(497.17)"1778/1826"
ETN O.8 13508 MAKEDONIJA 1371-1777
COBISS.SI-ID 5562890

30.
        MAKEDONIJA vo delata na stranskite patopisci : 1778-1826 / podgotvil Aleksandar Matkovski. - Skopje : Misla, 1991. - 830 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

930.85(497.17)"1778/1826"
ETN O.8 13508 MAKEDONIJA 1778-1826
COBISS.SI-ID 6580234

31.
        MAKEDONIJA vo delata na stranskite patopisci : 1827-1849 / podgotvil Aleksandar Matkovski. - Skopje : Misla, 1992 (Kumanovo : Prosveta). - 746 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 86-15-00244-4

930.85(497.7)"1827/49"
ETN O.8 13508 MAKEDONIJA 1827-1849
COBISS.SI-ID 13358858

32.
        MAKEDONIJA vo delata na stranskite patopisci : 1850-1864 / podgotvil Aleksandar Matkovski. - Skopje : Misla, 1992 (Kumanovo : Prosveta). - 711 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 86-15-00252-5

930.85(497.7)"1850/1864"
ETN O.8 13508 MAKEDONIJA 1850-1864
COBISS.SI-ID 13359114

33.
MARINŠEK, Katja
        Kulturne in kreativne industrije v Sloveniji : vpogled v Ljubljano : diplomsko delo / Katja Marinšek. - Ihan : [K. Marinšek], 2017. - 34 f. ; 30 cm : graf. prikazi + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 31-34. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

331.102.312:572(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3711 MARINŠEK K. Kulturne
COBISS.SI-ID 66308962

34.
MRAK, Judita Evridika
        Rupnikova linija skozi čas s poudarkom na njeni današnji izletniški ponudbi v občini Gorenja vas - Poljane : diplomsko delo / Judita Evridika Mrak. - Ljubljana : [J. E. Mrak], 2017. - 33 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 30. - Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

94(100)"1939/1945":338.48:(497.1 Gorenja vas)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3713 MRAK J. E. Rupnikova
COBISS.SI-ID 66314082

35.
MURŠIČ, Rajko
        Glasbeni pojmovnik za mlade / Rajko Muršič ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pojmovniki ; knj. 9)

500 izv.

ISBN 978-961-220-114-2

78:39+572(02.053.6)
ETN A.9 13468 MURŠIČ R. Glasbeni
COBISS.SI-ID 93704961

36.
        The NEW Bosnian mosaic : identities, memories and moral claims in a post-war society / edited by Xavier Bougarel, Elissa Helms, Ger Duijzings. - London ; New York : Routledge, 2016, cop. 2007. - XV, 332 str. : ilustr., maps ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0616/2006020606.html. - Bibliografija: str. 295-320. - Kazalo. - Vsebina: 'Imitation of life' : negotiating normality in Sarajevo under siege / Ivana Maček ; Urban exile : locals, newcomers and the cultural transformation of Sarajevo / Anders Stefansson ; Sarajevo no more? : identity and the sense of place among displaced Serb Sarajevans in Republika Srpska / Ioannis Armakolas ; The power of 'armchair politicians' : ethnic loyalty and political factionalism among Herzegovinian Croats / Hannes Grandits ; In search of 'decent people' : resistance to the ethnicization of everyday life among the Muslims of Stolac / Torsten Kolind ; Commemorating Srebrenica : histories of violence and the politics of memory in Eastern Bosnia / Ger Duijzings ; Death and the nationalist : martyrdom, war memory and veteran identity among Bosnian Muslims / Xavier Bougarel ; Remembering with a difference : clashing memories of Bosnian conflict in everyday life / Stef Jansen ; In the midst of injustice : the ICTY from the perspective of some victim associations / Isabelle Delpla ; 'Politics is a whore' : women, morality and victimhood in post-war Bosnia-Herzegovina / Elissa Helms ; Ambivalent builders : Europeanization, the production of difference and internationals in Bosnia-Herzegovina / Kimberley Coles ; Everyday work : subsistence economy, social belonging and moralities of exchange at a Bosnian (black) market / Larisa Jašarević

ISBN 978-1-138-25050-5 (broš.)
ISBN 978-0-7546-4563-4 (trda vezava)

306:316.3
ETN Č.2 13479 NEW Bougarel X. (ed.)
COBISS.SI-ID 66387298

37.
        OBNOVA objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013 / [urednica Božena Hostnik ; izdelava kart Mojca Hribernik]. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 165 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.program-podezelja. si/sl/knjiznica/23-obnova-objektov-kulturne-dediscine-v-okviru-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-2007-2013/file. - Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Obnova objektov kulturne dediščine Republike Slovenije 2007-2013. - 800 izv.

ISBN 978-961-6761-27-7

719(497.4)(082)
ETN B.4 13470 OBNOVA Hostnik B. (ur.)
COBISS.SI-ID 279762944

38.
OMOVŠEK, Sara
        Demonska obsedenost in eksorcizem / Sara Omovšek. - [S. l.] : [S, Omovšek], 2017. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

2-167.64
ETN Sem 3725 OMOVŠEK S. Demonska
COBISS.SI-ID 66339938

39.
OSMANBAŠIĆ, Hajrudin
        Kočevski Nemci v novi državi med obema svetovnima vojnama : diplomsko delo / Hajrudin Osmanbašić. - Ljubljana : [H. Osmanbašić], 2017. - 62 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 48-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Kočevje)
ETN DiplB 3712 OSMANBAŠIĆ H. Kočevski
COBISS.SI-ID 66309730

40.
OSOLIN, Špela
        Sodobno nabiranje gozdnih borovnic v okolici Janč : diplomsko delo / Špela Osolin. - Ljubljana : [Š. Osolin], 2017. - 29 f. ; 30 cm : graf. prikazi + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 26-29. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

634.73:39(497.4 Janče)
ETN DiplB 3718 OSOLIN Š. Sodobno
COBISS.SI-ID 66329186

41.
PERNE, Tim Rihard
        Antropološki oris ruske skupnosti : diplomsko delo / Tim Rihard Perne. - Ljubljana : [T. R. Perne], 2017. - 38 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 35-36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572
ETN DiplB 3720 PERNE T. R. Antropološki
COBISS.SI-ID 66331746

42.
PETRIČ, Larisa
        Domači okusi v novih krajih : kako in zakaj jih iščemo? : magistrsko delo / Larisa Petrič. - Ljubljana : [L. Petrič], 2018. - 92, 9 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Bojan Baskar, somentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 81-92. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

612.39:572
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3728 PETRIČ L. Domači
COBISS.SI-ID 66351714

43.
PIŠKURIĆ, Jelka
        Vsakdanje življenje v Socialistični republiki Sloveniji : Ljubljana in njeno ruralno zaledje : doktorska disertacija / Jelka Piškurić. - Ljubljana : [J. Piškurić], 2017. - 354 str. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 329-347. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Zgodovina

316.728(497.4Ljubljana)(043.3)
ETN Diss 13469 PIŠKURIĆ J. Vsakdanje ZGO H 452 PIŠKURIĆ Jelka
COBISS.SI-ID 293748992

44.
        POD gorami : folklorne in spominske pripovedi iz krajev pod Dobrčo, Kriško goro, Storžičem in Krvavcem / [zbrali] Anica Arh ... [et al.] ; [uredil, ilustriral Miha Mohor ; spremna beseda Drago Papler ; kartografija Drago Papler, Simon Papler, Manca Volk Bahun]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 411 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 49)

Zvd. na spojnih listih. - 850 izv. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazala

ISBN 978-961-254-997-8

398.2(497.4)
ETN B.5 9658/49 POD GORAMI Mohor M. (ur.) SLA L.A I 2718 POD GORAMI
COBISS.SI-ID 290096640

45.
POUNTNEY, Laura
        Introducing anthropology / Laura Pountney and Tomislav Marić. - Cambridge ; Malden : Polity Press, 2015. - VIII, 330 str. ; 26 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 317-322. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-9977-6 (broš.)
ISBN 978-0-7456-9978-3 (broš.)

572:008
ETN A.1 13483 POUNTNEY L. Introducing
COBISS.SI-ID 66417506

46.
        PRETEKLOST pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju / [pisci besedil Mateja Kos ... et al.] ; zbrala in uredila Alenka Miškec ; [avtorji slikovnega gradiva Federico Bernardini ... [et al.] ; zemljevidi GeoPodobe]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 161 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov in opombe na dnu str.

ISBN 978-961-6981-20-0

069.8(082)
ETN B.3 13466 PRETEKLOST UMZG H/Preteklost/1
COBISS.SI-ID 292033280

47.
        PRETEKLOST pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju : [razstava : Narodni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana, 24. 10. 2017-30. 4. 2018] / [avtorji besedil Bonnie A. B. Blackwell ... et al.] ; uredil in zbral Gašper Oitzl ; [avtorji fotografij Ursula Wittwer Backofen ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 20 str. : ilustr. ; 26 cm

Drugi in tretji dodatek k nasl. navedena v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6981-21-7

069.8(083.824)
ETN B.3 13466 PRETEKLOST UMZG H/Preteklost/2
COBISS.SI-ID 292229632

48.
RAVNIHAR, Katarina
        "Tradicija je za Slovenceljne" : sodobne družine na Slovenskem, kontroverze in dileme : magistrsko delo / Katarina Ravnihar. - Ljubljana : [K. Ravnihar], 2017. - 80 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 72-79. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3716 RAVNIHAR K. Tradicija
COBISS.SI-ID 66327650

49.
        RAZISKOVANJE slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine / uredila Janja Žitnik Serafin in Aleksej Kalc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 242 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1201. - 300 izv. - O avtorjih: str. 227-235. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Summary: Slovenian emigration research: aspects, approaches, substance

ISBN 978-961-05-0040-7

314.151.3-054.72(=163.6)(082) 001.891:314.151.3-054.72(=163.6)(082)
ETN D.0.2 13452 RAZISKOVANJE Žitnik Serafin J. GEO SLO I 5184 91:314 RAZISKOVANJE
COBISS.SI-ID 292870656

50.
        RESEARCH on the road : methodology and practice of studying traffic, driving habits, and sustainable mobility / [authors of the chapters Saša Babič ... et al.] ; edited by Dan Podjed, Simona Bezjak ; [translation Ana Jereb, Alexandria Farris]. - 1st ed., 1st print. - Ljubljana : Založba ZRC, 2017 (Begunje : Cicero). - 194 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-05-0025-4

159.9:656.05(082) 39:159.9.019.4(082)
CC-APA: 4090
ETN A.17 13454 RESEARCH Podjed D. (ur.)
COBISS.SI-ID 291261952

51.
ROGELJA, Nataša
        Blue horizons : anthropological reflections on maritime lifestyle migrations in the Mediterranean / Nataša Rogelja. - 1st ed., 1st print run. - Ljubljana : Založba ZRC, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 165 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 1580-7401 ; 26)

300 izv. - Bibliografija: str. 153-161. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0008-7

39:314.15(495)(262.4) 314.15:39(495)(262.4) 656.61:39(495)(262.4)
ETN O.8 13450 ROGELJA N. Blue
COBISS.SI-ID 290416384

52.
ROŽMAN, Helena
        Kostanjevica na Krki : obrazi arhitekturne dediščine : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 20. 07.-23. 09. 2012 / [besedilo] Helena Rožman ; [angleški prevod Amidas ; fotografija Uroš Abram, Goran Rovan, Marjan Smerke]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2012 ([Ljubljana] : R-tisk). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov. in angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 54-55

ISBN 978-961-6684-31-6

719:721(497.4Kostanjevica na Krki)(083.824)
ETN B.4 13461 ROŽMAN H. Kostanjevica UMZG T/svn/KoK/11 ZGO C 6625 930.85(497.4) ROŽMAN H. Kostanjevica na Krki

COBISS.SI-ID 262582272

53.
SELKO, Tamara
        Vloga in podoba žensk v trboveljskih rudarskih družinah med in po drugi svetovni vojni : magistrsko delo / Tamara Selko. - Ljubljana : [T. Selko], 2017. - 146 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: str. 122-127. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

622:39(497.4Trbovlje)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3722 SELKO T. Vloga
COBISS.SI-ID 66334562

54.
SENJKOVIĆ-Burcar, Reana
        Svaki dan pobjeda : kultura omladinskih radnih akcija / Rana Senjković. - Zagreb : Srednja Europa, 2016. - 349 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Etnografija)

Bibliografija: str. 325-342. - Kazalo

ISBN 978-953-7963-40-8 (Srednja Europa)
ISBN 978-953-6020-99-7 (IEF)

331.578(497.1)"1945/1990":39
ETN Č.2 13472 SENJKOVIĆ-BURCAR R. Svaki
COBISS.SI-ID 3621748

55.
SLOVENC, Mateja
        Strategije družinskih kmetij v Sloveniji : trajnostni razvoj, generacije in spol : magistrsko delo / Mateja Slovenc. - Ljubljana : [M. Slovenc], 2017. - 126 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Alenka Bartulović. - Bibliografija: str. 107-126. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

631:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3715 SLOVENC M. Strategije
COBISS.SI-ID 66315106

56.
        SLOVENSKO izseljenstvo v luči otroške izkušnje / uredila Janja Žitnik Serafin. - 2., razširjena izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 193 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summary: Slovenian emigration in the light of childrenʼs experience. - Kazalo

ISBN 978-961-254-844-5

314.151.3-054.72-053.2(100=163.6)(082) 930.85(497.4)"19"(082)
ETN D.0.2 13453 SLOVENSKO Žitnik Serafin J. ZGO C 6614 930.85(497.4) SLOVENSKO izseljenstvo

COBISS.SI-ID 282195712

57.
STANONIK, Marija
        Etnolingvistika po slovensko / Marija Stanonik ; [prevod povzetkov Franc Smrke]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 328 str. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 291-312 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Summaries

ISBN 978-961-05-0014-8

811.163.6'27 398(497.4)
ETN D.3.2 13458 STANONIK M. Etnolingvistika SLA Phil II 4467 STANONIK M. Etnolingvistika

COBISS.SI-ID 290541312

58.
ŠIFRER Bulovec, Mojca
        Opečne prezračevalne mreže, gospodarskemu poslopju v korist in okras = Ventilation brickwork screens - a decorative and useful feature of agricultural buildings : Loški muzej Škofja Loka, Galerija Ivana Groharja = Škofja Loka Museum, Ivan Grohar Gallery : 7. 6. 2017-1. 9. 2017 / [besedili Mojca Šifrer Bulovec, Boštjan Soklič ; prevod Mateja Žuraj ; fotografije Sašo Kočevar, Janez Pelko]. - Škofja Loka : Loški muzej = Škofja Loka Museum, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - [39] str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Besedilo v slov. in prevod v angl. - Fotogr. na notr. str. ov. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in na str. 17

728.9:39
ETN D.1.6 13462 ŠIFRER BULOVEC M. Opečne GEO GORE II 11471 911.37 OPEČNE UMZG T/svn/n/52
COBISS.SI-ID 291131392

59.
ŠPORTNO društvo Tabor (Ljubljana)
        Bil sem telovadec. Zato sem živel : 110 let Športnega društva Tabor in 90 let sokolskega doma na Taboru : [razstavni katalog] = I used to be a gymnast. It was what I had lived for : 110th anniversary of Tabor Sports Association and 90th anniversary of Sokol Hall at Tabor : [exhibition catalogue] / [pisci besedil, writers Jože Podpečnik ... et al.] ; uredila Jože Podpečnik in Aleš Šafarič = edited by Jože Podpečnik, Aleš Šafarič ; [pisec kataloških enot, writer of catalogue units Jože Podpečnik ; fotografije Franci Virant, Tomaž Lauko ; prevod Jedrt Lapuh Maležič]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2017. - 128 str. : ilustr. ; 23 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na prelim. str. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo vzpor. v slov. in prevod v angl. - Bibliografija: str. 127-128

ISBN 978-961-6981-23-1 (15 EUR)

796(497.4 Ljubljana)(091)(082)
ETN D.2.3 13465 ŠD TABOR Bil sem
COBISS.SI-ID 292827648

60.
TOPIĆ, Muhamed
        Krvavi zalogaj : 65 let od Cazinske vstaje : diplomsko delo / Muhamed Topić. - Ljubljana : [M. Topić], 2017. - 45 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 42-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(497.1)"1950"
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3710 TOPIĆ M. Krvavi
COBISS.SI-ID 66308450

61.
VEREŠ, Kaja
        Družabno življenje v kavarnah : primer radenske kavarne in zgodovina glasbene skupine Elite : seminarska naloga / Kaja Vereš. - Ljubljana : [K. Vereš], 2017. - 21, [2] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 20-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Radenci)
ETN Sem 3729 VEREŠ K. Družabno
COBISS.SI-ID 66354018

62.
VIDEC, Katja
        Fenomen in vpliv valjčnih mlinov od industrializacije do danes v občini Šentjur : primer revitalizacije Ferleževega mlina : magistrsko delo / Katja Videc. - Šentjur : [K. Videc], 2018. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler, somentor Miha Kozorog. - Bibliografija: f. 102-111. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

664.71.05:39(497.4 Šentjur)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3730 VIDEC K. Fenomen
COBISS.SI-ID 66300514

63.
        VMESNI prostor = In-between space / [besedila Saša Nabergoj ... [et al.] ; urednica, biografije umetnikov - urejanje Barbara Sterle Vurnik ; prevodi Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije Aleksander Čufar... et al.]. - Škofja Loka : Loški muzej : Škofja Loka Museum, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 103 str. : ilustr. ; 23 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6727-32-7

7.038.53(497.4)(083.824)
ETN D.1.4 13463 VMESNI UMZG Kr/ŠkL/10
COBISS.SI-ID 285624576

64.
ZORE, Magda
        Oplenova hiša : model oživljanja muzeja bivalne kulture : diplomska naloga / Magda Zore. - Ljubljana : [M. Zore], 1996. - 119 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 115-118. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:069(497.4 Studor)
ETN Dipl 1318 ZORE M. Oplenova hiša
COBISS.SI-ID 66306914

65.
ŽNIDARŠIČ, Anja, 1995-
        Povezanost članov Slovenskega opernega orkestra : seminar / Anja Žnidaršič. - Ljubljana : [A. Žnidaršič], 2016. - 11 f., 2 f. pril. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 11. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:39(497.4 Ljubljana)
ETN Sem 3717 ŽNIDARŠIČ A. Povezanost
COBISS.SI-ID 66327906