Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Druga stopnja - dvopredmetni

Opis vsebin in predmetov

Učni načrti za posameze predmete: povezava

Opise posameznih predmetov si lahko ogledate spodaj:

Antropologija globalizacije

Poznavanje domačih in tujih raziskav procesov globalizacije. Pridobitev specifičnih znanj s področja raziskovanja in interpretacij načinov življenja in kulturnih pojavov v sodobnih globalnih procesih. Načini aplikacij antropološkega znanja v okviru uporabnih projektov. Poznavanje specifičnih metodoloških pristopov raziskovanja globalnih procesov.

Antropologija hrane in prehranjevanja

Študent/ka pridobi uvid v kulturno raznolikost in pogojenost ključnih  vidikov hrane in prehranjevanja in razvije razumevanje osnov bioloških, družbenih in kulturnih dejavnikov, ki se prepletajo v prehrani. Opremljen/a je za kritično refleksijo in analizo značilnosti sodobnih s hrano in prehranjevanjem povezanih praks tako v lastni kakor v drugih kulturah.

Antropologija in pisanje

Predmet osvetljuje odnos med oralnostjo, pismenostjo, pisavo ter tiskom in antropologijo skozi tri različne sklope. Prvi odpira vprašanja specifičnih epistemoloških in družbenih struktur kultur brez pisave. Opozarja na spremembe, ki jih prinese vnos pismenosti ter pojav t. i. sekundarne oralnosti (radio, TV, popularna glasba). Drugi sklop je namenjen preučevanju načina, kako antropološki pomen strukturirajo pisava, avtorjeva osebna in literarna perspektiva, specifične tvarine jezika, sloga in nezavednega. Prav tako se ta sklop posveča načinom, kako je diskurzivna avtoriteta soodvisna od drugih mehanizmov oblasti in obratno. Meče tudi luč na vzpon dialoške antropologije, kjer naj bi specifična raba jezika brisala tradicionalne meje med subjektom in objektom antropološkega diskurza. Zadnji sklop je namenjen preizpraševanju načina, kako antropologija vpliva na druge vrste (ne)akademskega pisanja in obratno.

Predmet se v študijskem letu 2014/2015 ne izvaja.  

Antropologija in politike v Afriki

Sposobnost razumevanja sodobnih procesov in razmerij med akterji na lokalni ravni v Afriki in njihove vpetosti v globalne politične in ekonomske procese na podlagi poznavanja družbeno-politične zgodovine afriškega kontinenta in kritične uporabe antropoloških pristopov in teorij. Specializacija na področju političnega in politik v antropologiji Afrike.

Antropologija Mediterana

Razumevanje kulturnih realnosti in družbenih procesov v sodobni sredozemski regiji. Metodološka in konceptualna opremljenost za kritično analizo mediteranskih ekonomskih, ekoloških in političnih realnosti ter za razvijanje novih razvojnih modelov. Poglobljena specifična znanja iz razvojne antropologije in epistemologije makroregionalnih enot.

Antropologija  nasilja

Predmet se ukvarja z različnimi perspektivami obravnavanja konfliktov in nasilja ter z možnostmi in pomenom antropoloških raziskav na tem področju. Obravnava teme, ki jih je etnografsko najteže preučevati: konflikt kot ena temeljnih značilnosti družbene interakcije; dvojna narava nasilja – podobe in predstave o nasilju ter nasilne prakse; nasilje in konstrukcije identitet; reprezentacije nasilja in vloga medijev, itd.

Antropologija popularne glasbe

Predmet uvede študente in študentke v akademsko preučevanje popularne glasbe. Poudarek je na prepoznavanju popularnoglasbenih zvrsti in slogov ter na razumevanju odnosov med njihovim razvojem in oblikovanjem ter načini njihove družbene percepcije, adaptacije in apropriacije. Predmet ponuja orodja za razumevanje sodobnih kulturnih pojavov in procesov.

Predmet se v študijskem letu 2014/2015 ne izvaja.   

Antropologija prava

Razumevanje temeljnih pojmov iz teorije prava in države ter različnih antropoloških pristopov k tem pojavom kot sestavnim delom vsakdanjega življenja. Predmet uvede teorije o naravi prava in sporov in razloži osnovne vsebine in delovanja pravnih institucij v kontekstu različnih kulturnih tradicij. Študente opremlja z orodji za prepoznavanje in analizo pravnih struktur v okviru njihovih lastnih raziskav.

Antropologija prostora

Seznanitev z najnovejšimi antropološkimi spoznanji o kompleksnosti razmerja med človekom in prostorom, kot se kaže na različnih ravneh: človekovo telo, ekologija, lokalno-globalne relacije, fizično in ustvarjeno okolje itd. Seznanjanje z možnostmi antropologovega aplikativnega delovanja na področju prostorske problematike. Analiza konkretnih razmerij med dejavniki kulture in prostora. Usposabljanje za ustrezno reševanje prostorske problematike.

Predmet se v študijskem letu 2014/2015 ne izvaja.  

Antropologija religije

Študent se nauči razumevanja in strpnega odnosa do različnih verskih prepričanj, idej in svetovnih nazorov; zna povezovati religije z drugimi svetovnonazorskimi sistemi v kulturi, družbi, narodu, etnični skupnosti itd.; je zmožen spremljanja dialoga med različnimi svetovnimi nazori in religijskimi idejami; je sposoben empatičnega prepoznavanja religijskih svetov in njihovega posredovanja v relevantnih oblikah drugim ter komparativne ocene religijskih vrednot pri manifestaciji v drugih sistemih (nacionalnih, kulturnih, lokalnih, institucionalnih itd.) in razumevanja ter primerjave ritualnih elementov človeškega vedenja. Študent spozna antropološki pristop k preučevanju svetovnih religij in razume religiozno utemeljene identitete.

Antropologija telesa in gibanja

Študentje spoznajo teorije o nastanku človeka, biološke značilnosti in kulturna določila človekovega telesa, okraševanje, reproduciranje in discipliniranje telesa, njegovo subjektivacijo in objektivacijo (identifikacijo), pomen tematike za druga področja antropološkega raziskovanja. 

Predmet se v študijskem letu 2014/2015 ne izvaja.  

Epistemologija vsakdanjega življenja

Predmet poglablja pridobljeno znanje o načinih življenja in utrdi obvladovanje metod znanstvenoraziskovalnega analitičnega dela. Uvede in razloži osrednje pojme teorije in filozofije znanosti ter glavne teoretske modele za razlago empirično zbranega gradiva. Študente in študentke opremlja z orodji za kritično razumevanje in analizo kulturne pojavnosti v njihovem domačem in tujih okoljih. Ponuja seznanjanje in soočanje z aktualnimi dilemami in najsodobnejšimi teoretskimi dometi vede.

Etnologija Balkana

Predmet seznanja študente s kulturnimi razlikami v določenem prostoru in času na podlagi relevantnih besedil tujih in domačih avtorjev ter terenskega preučevanja posamičnih elementov kulture in načina življenja; posebej poudarja kulturno različnost kot kvaliteto. Predmet razvija kritičen odnos do hierarhiziranja razlik v kulturi in omogoča razumevanje vloge in pomena kulturnih, ekonomskih in političnih faktorjev na oblikovanje skupinske identitete.

Etnologija evropskih postsocialističnih dežel

Seznanitev študentov in študentk s preteklimi in aktualnimi kulturnimi potezami srednje-, vhodno- in jugovzhodnoevropskih dežel, v prvi vrsti slovanskih in tistih, ki so skupaj z njimi sodile v krog socialističnih držav. Predmet navaja h kritičnemu razumevanju zgodovine in politike ter je v svojem bistvu zasnovan komparativno.

Predmet se v študijskem letu 2014/2015 ne izvaja. 

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Predmet razvija možnosti širokega in hkrati tudi usmerjenega pogleda na razvojna in sodobna vprašanja različnih življenjskih oblik, ki jih je mogoče raziskovati v primerjalnem monografskem ali monotematskem kontekstu in z upoštevanjem regionalnih komponent.

Historična antropologija

Seznanitev študentk/ov z  razvojem odnosov med zgodovino in etnologijo/kulturno antropologijo, uporabo zgodovinopisnih metod in tehnik ter razvojem zgodovine kot vede. Uporaba kritike zgodovinskih virov in pregled preučevanja nekaterih posebnih vidikov (slovenske) preteklosti: zgodovine mentalitet in čustev, družine, preučevanja spolov, historične demografije ipd.
Pri predavanjih in vajah študentke in študentje ne usvojijo le metod in tehnik, pomembnih za samostojno raziskovalno delo na področju historične antropologije (znanje paleografije, kronologije ipd), temveč se naučijo uporabljati tudi dokumente v gotici, srečajo pa se tudi z uporabo različnih kvantitativnih oz. statističnih historično-demografskih metod.

Predmet se v študijskem letu 2014/2015 ne izvaja. 

Lingvistična antropologija

Razumevanje temeljnih značilnosti glavnih pojmov antropološko usmerjene lingvistike. Študentke in študentje obvladajo temeljne raziskovalne metode antropološke lingvistike in znanstveni aparat ter jih znajo samostojno uporabljati pri raziskovalnem delu. Usposobljeni so za uporabo pridobljenih znanj v lastnih raziskavah.

Magistrsko delo

Sinteza celotnega pridobljenega znanja. Povezovanje različnih znanj in prehod v samostojno raziskovalno in znanstveno delo ali utemeljitev zahtevne strokovne zaposlitve. Uporaba priučenih praktičnih veščin v raziskovalnem delu (zbiranju gradiva), njegovi analizi, pisanju in predstavitvi (magistrsko delo) ter njegovi morebitni uporabi.

Magistrski seminar

Cilj magistrskega seminarja je uvajanje v raziskovalno delo, ki se konča z magistrskim delom, in diskusija strategije tega dela. Temelji na tutorskem uvajanju študentov prvega letnika k izbiri področja ali teme raziskovalnega dela.
Pri seminarju mentorji usmerjajo študentke in študente v samostojnem raziskovalnem delu in jim predlagajo raziskovalno strategijo pri izdelavi magistrskega dela. Na začetku s študenti in študentkami prediskutirajo raziskovalne načrte, na koncu preverijo rezultate in dajo zadnje smernice. Sklepni namen seminarja je zagovor magistrskega dela.

Materialna kultura

Predmet seznanja študente/študentke s pomembnim segmentom etnološkega in antropološkega preučevanja, ki je bil do prve polovice 20. stoletja predvsem domena antropologije in etnologije v muzejih. Vodi k zavedanju, da v materialno kulturo ne sodijo le predmeti in artefakti, temveč se v njih zrcalijo človekovi družbeni odnosi in odnosi do okolja. Predmet uvaja študente in študentke v etnografsko preučevanje materialne kulture, od orodij in družbene produkcije do predmetov vsakdanje rabe in umetniških artefaktov ter sodobne potrošnje. Posebno pozornost posveča simboličnosti sodobnih artefaktov, dotika pa se tudi izkušenj arheološkega preučevanja materialnih  ostalin preteklih družb. Pri tem prikaže nujnost multidisciplinarnega pristopa pri preučevanju materialne kulture. Glavni cilj predmeta je razvijanje kritičnega razumevanja rabe vsakdanjih predmetov in seznanitev z metodami za njihovo preučevanje. Predmet razvija znanje in veščine, potrebne za strokovno in raziskovalno delo v muzejih ter za dokumentiranje, varovanje in ohranjanje premične kulturne dediščine. Razvija zmožnosti kritičnega in celostnega razmišljanja ter vrednotenja in interpretiranja materialne kulture.

Medicinska antropologija

Medicinska antropologija je eno pomembnejših in hitro razvijajočih se področij antropologije, ki raziskuje koncepte zdravja, bolezni in zdravljenja skozi medkulturne primerjave in skozi vrsto različnih interdisciplinarnih, teoretskih in metodoloških pristopov. Na predavanjih študentke in študentje pridobijo poglobljeno znanje o sodobnih raziskavah na področju medicinske antropologije in aktualnih svetovnih ter evropskih težnjah na področju zdravstva. Posebna pozornost je namenjena možnosti uporabe tega znanja v slovenskem prostoru.
V tematskih diskusijah, v katerih primerjajo koncepte zdravja, bolezni in zdravljenja v različnih kulturah, razvijajo kritičen odnos do sodobnih problemov v zdravstvu. Pri vodeni terenski raziskavi se seznanijo z delovanjem različnih medicinskih sistemov, poglabljajo svoje metodološke kompetence ter analizirajo načine, na katere lahko antropolog kot kulturni posrednik deluje v zdravstvenem sistemu.

Medkulturna komunikacija

Poznavanje načel medkulturnega sporazumevanja. Razvita ozaveščenost in prepoznavanje kulturnih razlik s pomočjo kontekstualizacij in deskripcij. Prepoznavanje konceptualizacij in reprezentacij kulturnih razlik ter sposobnost kreativnih odzivov nanje. Preseganje predstav o kulturi kot vrojeni, homogeni, koherentni in brezčasni entiteti. Dojemanje »kulture« kot večrazsežne komunikacije in vrednotenje bogastva družbenega življenja z njegovimi nedorečenimi, dvoumnimi, kontradiktornimi kvalitetami in reprezentacijami. Prepoznavanje sprememb v kulturnem znanju in komunikacijah zaradi učinkov trga. Obvladovanje etnografije, avtoetnografije in samoprezentacije pri delu v kulturi. Zmožnost izbire jezika oz. govornega načina v komunikaciji, verbalnega ter neverbalnega obnašanja v multikulturnih okoljih.

Predmet se v študijskem letu 2014/2015 ne izvaja. 

Politična antropologija

Vpogled v prepletenost ekonomskih, političnih in ekoloških dejavnikov, poznavanje zgodovinskega razvoja politične antropologije, obvladovanje terminologije in sodobnih teoretskih dilem. Možnost analiziranja aktualnih političnih procesov.

Popularne kulture

Naše sodobno življenje najizraziteje zaznamujejo pojavi popularne kulture, zato predmet ponuja orodja in metode kritičnega soočanja z živostjo sodobne vsakdanjosti. Študentje in študentke spoznajo zgodovino in strukturo popularne kulture ter načine njenega vzpostavljanja, ohranjanja in spreminjanja tako na lokalni kot na nadnacionalnih ravneh in v globalnem okviru.

Psihološka antropologija

Prepoznavanje in ločevanje med individualnimi ter sociokulturno konstruiranimi odločitvami posameznikov in skupin v danih družbenih situacijah. Zmožnost prepoznavanja in sodelovanja pri skupinski dinamiki v različnih situacijah timskega dela. Usposobljenost za vodenje delovnih skupin ob uravnoteženem razmerju med kolektivnim in individualnim ter ob spodbujanju ustvarjalnosti. Prepoznavanje vzorcev človekovega vedenja in ustreznega reagiranja nanj. Usposobljenost za javno nastopanje in privzemanje specifičnih vlog pri medčloveški interakciji. Prepoznavanje dinamike identitet.

Sodobna muzeologija

Cilj predmeta je poglobiti znanje študentov in študentk o vlogi muzejev v preteklosti, predvsem pa v sedanjosti in prihodnosti, razviti poglobljeno razumevanje teorije in prakse v muzejih, povečati sposobnost identifikacije in analize tendenc pri muzejskem delu, pridobiti sposobnost metodološke analize predmetov na podlagi teorije in prakse ohranjanja in muzejske komunikacije. Predmet omogoča študentom spoznavanje muzejev in muzejskega poklica, sodobne muzejske prakse, ki sledi zahtevam Icomovega  kodeksa poklicne etike; opisa in analize socialne vloge, fizične in organizacijske strukture muzeja ter pomena razstav in muzejskih predmetov.

Sodobna urbana folklora

Sposobnost prepoznavanja različnih oblik sodobne urbane folklore folklore, načinov njenega širjenja in njene vloge v sodobni družbi. Razumevanje temeljnih raziskovalnih metod, kritično vrednotenje tekstov, sposobnost analize, interpretacije in uporabe primerne metode v lastnih raziskavah sodobne folklore.

Predmet se v študijskem letu 2014/2015 ne izvaja.  

Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine

Pridobivanje antropološkega znanja o sodobnih migracijskih procesih ter z njimi povezanim pojavom novih manjšin v urbanem okolju razvitega sveta in sveta v razvoju. Analiziranje kompleksnega politično-ekonomskega in kulturno-religioznega ozadja, ki pogojuje dojemanje migrantov in etničnih manjšin ter prispeva k reinterpretaciji konceptov meje, državljanstva in državljanskih pravic, identitete večinskega prebivalstva v odnosu do etničnih manjšin idr. Preverjanje in vrednotenje teoretičnih modelov pri raziskovanju različnih aspektov migrantskih in etničnih skupnosti v Sloveniji ter analiziranje ključnih metodoloških vprašanj, ki se nanašajo na raziskovanje v teh skupnostih.  

Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji

Temeljni metodološki predmet na eni strani ponuja študentom, ki še niso dosegli potrebnega znanja iz zgodovine vede, temeljno seznanitev z najnovejšimi dosežki kulturne/socialne antropologije, na drugi strani pa tistim študentom, ki že poznajo temeljne dosežke vede, omogoča napredovanje in poglabljanje znanja. Predmet usmerja študente in študentke v individualno študijsko delo. S prezentacijami in diskusijo se usposabljajo v veščinah kritičnega branja tekstov in tekstualne analize.

Sodobno konservatorstvo

Spoznavanje s konservatorsko teorijo in  prakso ter razvijanje strategij – modelov varstva. Usposobljenost za pripravo in uporabo bistvenih konservatorskih dokumentov na področju prostorskega urejanja ter fizičnega in dokumentacijskega varstva kulturne dediščine. Spoznavanje delovnega okolja konservatorske dejavnosti in priprava na vodenje specifičnih konservatorskih nalog.

Urbana in transnacionalna antropologija

Predmet je namenjen spoznavanju urbane in transnacionalne antropologije, zlasti pa njuni soodvisnosti in prepletenosti. Študentke in študentje spoznajo primere domačih in tujih raziskav kompleksnih urbanih pojavov. Po drugi strani spoznajo tudi migracijske procese in zlasti transnacionalne kulturne tokove in povezave, ki so pomembni za razumevanje povezanosti v globalnem soodvisnem svetovnem sistemu. Na povsem konkretnih primerih pridobijo specifična antropološka znanja s področja raziskovanja in interpretacije transnacionalnih migracij in povezav ter kompleksnih kulturnih pojavov v urbanih okoljih. Predmet uvaja študentke in študentje v različne načine aplikacij antropološkega znanja.

Vizualno v antropologiji

Predmet je nadgradnja dodiplomskega predmeta Vizualna antropologija in ponuja specializacijo na posameznih področjih vizualne antropologije. Poglobljeno poznavanje teorije vizualne antropologije. Zmožnost reflektirane uporabe izbranih metod in oblikovanje antropoloških raziskav, ki temeljijo na vizualnem. Samostojno postavljanje teoretskih in praktičnih izzivov, ki izhajajo iz poznavanja problemov, specifike in potencialov vizualnega v antropologiji.

Datum zadnje spremembe: 11. 7. 2014

Ureja: Mojca Bele, v času njene odsotnosti dr. Tjaša Ribizel 

 

Znanstveni simpozij: Etnografija 2.0: Novi pristopi za razumevanje načinov življenja


Znanstveni simpozij

Etnografija 2.0: Novi pristopi za razumevanje n... več »

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2018/2019


K Razpisu za vpis v magistrske študijske programe (2. stopnja) za &scar... več »

Stroški zagovora magistrskega dela


V skladu s 7. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na... več »

Obvestilo za študente, ki jim ni uspelo zaključiti študija po starem študijskem programu


Študenti, ki niso uspeli zaključiti študija do 30. 9. 2016 po st... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo